Про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки документа державного планування – генерального плану смт. Вигода, село Пациків Долинського району, Івано-Франківської області

Замовник

Вигодська селищна рада Долинського району Івано-Франківської області.

Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування

Генеральний план населеного пункту є основним видом містобудівної документації на місцевому рівні, призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови території населеного пункту, що розробляється на виконання статті 17 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності». Генеральний план населеного пункту розробляється та затверджується в інтересах відповідної територіальної громади з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів. Склад та зміст генерального плану визначається ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту». Рішення генерального плану мають відповідати вимогам ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій», а також широкого кола інших державних будівельних норм та державних стандартів України.

Генеральний план визначає основні принципи і напрямки планувальної організації та функціонального призначення території, формування системи громадського обслуговування населення, організації вулично-дорожньої та транспортної мережі, інженерного обладнання, інженерної підготовки і благоустрою, цивільного захисту території та населення від небезпечних природних і техногенних процесів, охорони навколишнього природного середовища, а також послідовність реалізації рішень, у тому числі етапність освоєння території.

В 1991 році Івано-Франківською філією інституту «Діпромісто» був розроблений генеральний план смт .Вигода, суміщений з ПДП. В 2002 році виконано локальне коригування генерального плану смт. Вигода, с. Пациків.

На підставі рішення сесії Вигодської селищної ради № 109-8/2016 від 29.06.2016 р. «Про внесення змін до генерального плану населеного пункту смт. Вигода та с. Пациків», філією інституту «Діпромісто» розроблені зміни до генерального плану.

При розробленні змін до генерального плану враховуються також стратегії і програми економічного, екологічного, соціального розвитку; наявна чинна проектна документація; спеціалізовані схеми, проекти і програми що діють в населеному пункту, в тому числі «План соціально-економічного розвитку Вигодської селищної ради на 2019 рік» затверджена рішенням сесії селищної ради №29-4/2019 від 11.04.2019 р.

Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля

Розроблення генерального плану смт. Вигода, село Пациків передбачає формування проектних рішень на всю територію селища. Проектні рішення генерального плану охоплюють усі види діяльності, які провадяться або провадження яких заплановане в перспективі на території селища. Окремі види діяльності відносяться до таких, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля.

Генеральний план визначає існуюче та перспективне функціональне призначення території. Генеральний план обґрунтовує необхідність зміни функціонального призначення території, в разі встановленої потреби що виникає на підставі аналізу техніко-економічних показників існуючого використання території, демографічного прогнозу та потреб територіального розвитку населеного пункту. Проектні рішення архітектурно-планувальної організації та потреби територіального розвитку селища обумовлюються в тому числі завданням на розроблення генерального плану, державними інтересами.

Одночасно генеральний план не змінює існуюче функціональне використання окремих земельних ділянок та їх категорій, а лише створює умови для наступної такої зміни на підставі Плану зонування території. Таким чином генеральний план визначає територіальні (просторові) умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, в частині дотримання планувальних обмежень (санітарно-захисних зон, охоронних зон), а також в частині дотримання режимів господарської діяльності в їх межах, які визначені законодавством України та низкою нормативно-правових актів у сфері забезпечення норм санітарної гігієни та охорони навколишнього природного середовища на території населених пунктів.

Головними екологічними проблемами, що мають відношення до проекту генерального плану є: зміна існуючих меж смт. Вигода, зміна цільове використання земельних ділянок, будівництво гідротехнічної споруди (дамби).

Напрямками охорони довкілля, у тому числі здоров’я населення, при реалізації проектних рішень генерального плану є: зменшення техногенного навантаження; забезпечення сприятливих умов для життя та відпочинку населення; створення передумов більш ефективного господарського використання земельних ресурсів населеного пункту.

До сфери охоплення СЕО проекту генерального плану відноситься оцінка наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, від реалізації проектних рішень. Стратегічна екологічна оцінка проекту генеральний план здійснюється для території що проектується, яка визначається проектними межами населеного пункту.

Для досягнення цілей СЕО будуть зібрані та використані наступні вихідні дані:

 • «Обласна програма охорони навколишнього природного середовища Івано‑Франківської області до 2020 року» затверджена рішенням обласної ради від 25.12.2015 р. № 59-2/2015;
 • «Стратегія розвитку Івано-Франківської області на період до 2020 року» затверджена рішенням обласної ради 17.10.2014 р. № 1401-32/2014;
 • «Регіональна цільова програма розвитку водного господарства на період до 2021 року в Івано-Франківської області» затверджена рішенням обласної ради 23.11.2012 р. № 723‑19/2012.
 • «План соціально-економічного розвитку Вигодської селищної ради на 2019 рік» затверджена рішенням сесії селищної ради від 11.04.2019 №29-4/2019.
 • Законодавчі акти, які мають відношення до проекту генерального плану.
 • Законодавчі та підзаконні акти в сфері охорони довкілля, розміщення та експлуатації об’єктів та мереж інженерної та транспортної інфраструктури.
 • Дані моніторингу стану довкілля, що здійснюється існуючими державними суб’єктами моніторингу довкілля на регіональному та місцевому рівні.
 • Інші доступні джерела інформації.


Ймовірні наслідки:

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

Генеральний план населеного пункту є комплексним документом, проектні рішення якого в різній мірі та формі можуть впливати на стан довкілля та здоров’я населення. Реалізація проектних рішень генплану може мати ймовірні наслідки для таких складових навколишнього природного середовища, як атмосферне повітря, водні ресурси, ґрунт, ландшафт.

Виконання стратегічної екологічної оцінки проекту Генерального плану смт. Вигода, село Пациків передбачає аналіз та оцінку ймовірних наслідків та ризиків реалізації проектних рішень генерального плану як на окремі компоненти довкілля, а також на здоров’я населення.

б) для територій з природоохоронним статусом

На території селищної ради знаходиться ландшафтний заказник місцевого значення «Ріка Свіча з притокою Мізунькою». Розташований у Долинському районі Івано-Франківської області, на захід від міста Долина. Створений 1993 року. Площа заказника – 5940,0 га. Перебуває у віданні Долинської районної ради.

В рамках проведення стратегічної екологічної оцінки проекту генерального плану смт. Вигода, село Пациків буде виконано оцінку відповідності проектних рішень генерального плану вимогам чинного законодавства стосовно забезпечення дотримання режиму господарського використання природоохоронних територій.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

Зважаючи на географічне положення смт. Вигода, село Пациків, транскордонні наслідки реалізації проектних рішень генерального плану селища для довкілля, у тому числі здоров’я населення, не очікуються.

Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо генеральний план не буде затверджено

Зважаючи на комплексний характер рішень генерального плану, що обумовлюється необхідністю розвитку житлової, громадської забудови, промислово-виробничих ділянок різних галузей господарського комплексу, транспортної мережі, головних споруд та мереж інженерної інфраструктури селища, розгляд виправданих альтернатив проектних рішень відбувається в процесі розробки генплану, що передбачено методологією розробки містобудівної документації.

Загальною альтернативою проекту генерального плану смт. Вигода, село Пациків, рішення про розроблення якого прийнято, є його незатвердження. Такий сценарій також буде розглянуто в рамках стратегічної екологічної оцінки.

Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Предметом стратегічної екологічної оцінки є проектні рішення генерального плану населеного пункту, їх потенційний вплив на стан довкілля та здоров’я населення. З огляду на стратегічний характер такого виду документації як генеральний план, ключове значення у виконанні стратегічної екологічної оцінки проекту такого документу мають методи стратегічного аналізу. Насамперед, буде застосований аналіз контексту стратегічного планування, що передбачає встановлення зв’язків з іншими документами державного планування. Застосування цільового аналізу при проведенні стратегічної екологічної оцінки дозволить встановити відповідність рішень генерального плану загальним цілям охорони довкілля та забезпечення безпечного для здоров’я населення середовища існування.


Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

У ході виконання стратегічної екологічної оцінки передбачається розглянути доцільність запровадження заходів із запобігання, зменшення та пом’якшення можливих негативних наслідків реалізації проектних рішень генерального плану на довкілля та стан здоров’я населення.

Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Структура звіту про стратегічну екологічну оцінку визначається статтею 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

Зміст звіту про стратегічну екологічну оцінку визначається з характером проектних рішень генерального плану з урахуванням сучасних знань і методів оцінювання. Розділ «Охорона навколишнього природного середовища» в обсязі звіту про стратегічну екологічну оцінку проекту є невід’ємною складовою детального плану території.

Органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища та реалізують державну політику у сфері охорони здоров’я (відповідні підрозділи з питань охорони навколишнього природного середовища та з питань охорони здоров’я), у межах своєї компетенції надають у письмовій формі свої зауваження і пропозиції до заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки у строк, що не перевищує 15 днів з дня отримання такої заяви. За відсутності письмових зауважень і пропозицій протягом зазначеного строку замовник самостійно визначає обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що має бути включена до звіту про стратегічну екологічну оцінку.

Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту «Генеральний план смт. Вигода село Пациків Долинського району Івано-Франківської області» подаються до Вигодської селищної ради, за адресою: 77552, Івано Франківська обл., Долинський р-н, смт Вигода, вул. Д. Галицького, 75, тел. +38(03477)6-12-54, електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

Строк подання зауважень і пропозицій становить 15 днів, з дня оприлюднення заяви (відповідно до п.п. 5, 6 ст. 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»).

 

 

 1. Зміст та основні цілі документа державного планування, його зв'язок з іншими документами державного планування.. 4
 2. Характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров'я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено.. 8
 3. Характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров'я на територіях, які ймовірно зазнають впливу.. 21
 4. Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров'я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом... 25
 5. Зобов'язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов'язані із запобіганням негативному впливу на здоров'я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов'язань під час підготовки документа державного планування.. 27
 6. Опис наслідків реалізації проектних рішень документу державного планування для довкілля, а також для здоров'я населення, у тому числі кумулятивних, синергічних, позитивних і негативних наслідків.. 30
 7. Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом'якшення негативних наслідків виконання документа державного планування.. 36
 8. Обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення.. 38
 9. Заходи передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров'я населення.. 39
 10. Опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров'я населення.. 42
 11. Резюме нетехнічного характеру, розраховане на широку аудиторію... 42

Посилання.. 46

 

Передумова та призначення звіту

Метою стратегічної екологічної оцінки є сприяння сталому розвитку шляхом забезпечення охорони довкілля, безпеки життєдіяльності населення та охорони його здоров'я, інтегрування екологічних вимог під час розроблення та затвердження документів державного планування.

Звіт про стратегічну екологічну оцінку (СЕО) проекту державного планування виконується згідно вимог Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

Вищезазначений закон прийнятий на виконання пункту 239 плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, спрямований на імплементацію Директиви 2001/42/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 27 червня 2001 року про оцінку наслідків окремих планів та програм для довкілля.

Закон прийнятий з метою врегулювання відносин у сфері оцінки наслідків для довкілля, у тому числі для здоров'я населення, виконання документів державного планування.

Проведення стратегічної екологічної оцінки (далі - СЕО) застосовується як системний процес для всебічного оцінювання на етапі планування проекту документу державного планування, що передбачає розгляд можливих альтернатив, заходів з пом'якшення негативних наслідків та їх інтеграцію до запропонованої містобудівної документації.

 

 1. Зміст та основні цілі документа державного планування, його зв'язок з іншими документами державного планування

В 1991 році Івано-Франківською  філією інституту «Діпромісто» був розроблений генеральний план смт .Вигода, суміщений з ПДП.

Генеральним планом запроектовано два дитячих садок-ясла на 50 місць в районі вул. Довбуша та вул. Верховинця, спортивний комплекс та парк відпочинку по вулиці Драгоманова – Д .Галицького, музей, кінотеатр з відео-залом та плавальний басейн по вул. Д. Галицького, заклади побутового обслуговування (перукарні, лазня то що), заклади торгівлі, передбачені території для індивідуального житлового будівництва та запроектовані багатоквартирні житлові будинки.

Частково дані рішення були реалізовані. Так, по вул. Д. Галицького відкрито музей – Центр спадщини Вигодської вузькоколійки на базі «забутого» архітектурного об’єкту, який донедавна знаходився у критичному стані, відкрито місцевий парк, де виконаний благоустрій території, збудовані багатоквартирні житлові будинки.

Не реалізовані рішення щодо дитячих садків та відпочинкового комплексу (спортзал, кінотеатр).

В 2002 році Івано-Франківською філією інституту «Діпромісто» виконано локальне коригування генерального плану смт. Вигода, с. Пациків. Даним коригуванням уточнено змінені границі території селищної ради, враховане місце розташування нового кладовища з санітарно-захисною зоною, передбачено влаштування дамби. При коригуванні генерального плану 2002 р. принципові проектні рішення генплану, що був розроблений в 1991 році, залишились без змін.

Замовник змін до генерального плану: Вигодська селищна рада Долинського району Івано-Франківської області (адреса: 77552, Івано-Франківська область, Долинський район, смт. Вигода, вул. Д. Галицького, 75).

Розробник змін до генерального плану: Івано-Франківська філія Український Державний науково-дослідний інститут проектування міст «Діпромісто» імені Ю.М. Білоконя (адреса: 76000, м. Івано-Франківськ, вул. І. Франка,4).

Зміни до генерального плану розроблено згідно договору №938-17-05 між «Замовником» та «Розробником» змін до генерального плану, на підставі рішення сесії Вигодської селищної ради № 109-8/2016 від 29.06.2016 р. «Про внесення змін до генерального плану населеного пункту смт. Вигода та с. Пациків».

Зміни до генерального плану смт. Вигода та с. Пациків Долинського району Івано‑Франківської області розроблені відповідно до:

- Водний кодекс України;

- Земельний Кодекс України зі змінами №2768-ІІІ від 25.10.2001 р.;

- Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

- Закон України «Про основи містобудування» (із змінами) №2780-ХІІ від 16.11.1992 р.;

- Закон України «Про природно-заповідний фонд України» №2456-ХІІ від 16.06.1992 р.;

- Постанова Кабінету Міністрів України від 04.03.1997р. №209 «Про затвердження Правил охорони електричних мереж»;

- Постанова Кабінету Міністрів України від 10.12.2008р. №1070 «Про затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових відходів»;

- ДСП 173 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів»;

- ДБН Б.1.1-15:2012 Склад та зміст генерального плану населеного пункту;

- ДБН Б.2.2-12:2019 Планування і забудова територій;

- ДБН Б.1.1-22:2017 «Склад та зміст плану зонування території (зонінг);

- ДБН В.1.1-7-2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва»;

- ДБН  В.1.1-25-2009 «Інженерний захист територій та споруд від підтоплення та затоплення»;

- ДБН В.1.1-31-2013 «Захист територій, будинків і споруд від шуму»;

- ДБН В.2.2-15-2005 «Житлові будинки. Основні положення»;

- ДБН В.2.2-3:2018 «Будинки і споруди. Заклади освіти»;

- ДБН В.2.2-4:2018 «Будинки і споруди. Заклади дошкільної освіти»;

- ДБН В.2.3-5-2018 «Вулиці та дороги населених пунктів;

- ДБН В.2.3-4-2015 «Споруди транспорту. Автомобільні дороги»;

- ДБН В.2.5-20- 2001 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Газопостачання»;

- ДБН В.2.5-39- 2008 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Теплові мережі»;

- ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди»;

- ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди»;

- ДСТУ - НБВ.1.1-27:2010 «Будівельна кліматологія»;

- ДержСанПіН, 2.2.2.028-99 “Гігієнічні вимоги щодо облаштування і утримання кладовищ в населених пунктах України”.

Крім того, інші будівельні правила і норми по житловому і культурно-побутовому  будівництву та інженерному забезпеченню.

Генеральний план є комплексним планувальним документом. Його положення базуються на аналізі і прогнозуванні демографічних, соціально-економічних, природно-географічних, інженерно-технічних, екологічних, санітарно-гігієнічних, історико-культурних факторах і орієнтовані на вирішення питань планування території населеного пункту в ув’язці з  прилеглими територіями.

Генеральний план села з врахуванням державних  інтересів  передбачає:

- напрями і межі територіального розвитку населеного пункту;

- функціональне призначення і зонування території;

- принципові рішення  щодо розміщення об‘єктів, що забезпечують державні інтереси (житлової, громадської, промислової, комунальної, рекреаційно-відпочинкової забудови, дорожнього сервісу та інших об‘єктів);

- організацію вуличної мережі і розвитку транспортної системи;

- інженерного обладнання;

- інженерної підготовки і благоустрою;

- захист  території від небезпечних природних і техногенних процесів;

- охорони природи та історико-культурної спадщини

- черговості освоєння території села.

Генпланом визначено межі житлових і громадських територій, виробничих територій, комунальні території, землі запасу сільської ради.

З метою більш чіткої організації руху транспорту, при розробленні генерального  плану селища, передбачено розширення в межах червоних ліній більшості існуючих вулиць, а також організацію  нових.

Проектом визначено охоронні, санітарно-захисні зони та прибережні захисні смуги. В цих зонах будівництво заборонено.

Керівництвом Вигодської селищної ради, із залученням головного архітектора Долинського району, після обговорення питання бажаної зміни меж селища з місцевою громадою, прийнятий остаточний висновок про необхідність зміни існуючих меж смт. Вигода. Так, в межі населеного пункту пропонується ввести території, орієнтовною площею 75,00 га. Це території, які розташовані з східної стороні від населеного пункту та відносяться до земель запасу селищної ради (код цільового призначення – 16.00) та території, які розміщенні в південно-західній частині с. Пациків (землі запасу селищної ради).

Площа земель, які включаються в межі селища та їх розподілення за видами використання, потребують уточнення під час проведення додаткових робіт (розроблення проекту формування території та встановлення меж населеного пункту та селищної ради та винесення в натуру межі селища).

Згідно п .3 ст. 173 Земельного кодексу України включення земельних ділянок у межі населеного пункту не тягне за собою припинення прав власності і права користування цими ділянками, якщо не буде проведено їх вилучення (викуп) відповідно до Земельного кодексу України.

Затверджений у чинному порядку (рішенням сесії Вигодської селищної ради) генеральний план стане обов’язковим документом для всіх організацій та установ, які  здійснюють будівництво на території населеного пункту, а також для використання земель в планувальних межах.

При розробленні містобудівної документації з просторового планування смт. Вигода та с. Пациків використано наступні вихідні дані:

- Рішення сесії Вигодської селищної ради № 109-8/2016 від 29.06.2016 р. «Про внесення змін до генерального плану населеного пункту смт. Вигода та с. Пациків»;

- Топографічна зйомка селища М 1:2000, виконана ПП Керкер В.Б. в системі координат УСК-2000;

- Проект формування території та встановлення меж сільської ради та населеного пункту М 1:10000 (Івано-Франківський філіал інституту землеустрою, 1997 р.);

- Пакет вихідних даних від сільської ради.

У підготовці та збиранні вихідних даних приймали участь спеціалісти районної та обласної архітектури, спеціалісти інших управлінь і служб району та області.

При розробленні містобудівної документації та її стратегічної екологічної оцінки приймались до уваги регіональні та місцеві програми які в тій чи іншій мірі визначають передумови для прийняття проектних рішень в містобудівній документації, а саме:

- «Обласна програма охорони навколишнього природного середовища Івано‑Франківської області до 2020 року» затверджена рішенням обласної ради від 25.12.2015 р. № 59-2/2015;

- «Стратегія розвитку Івано-Франківської області на період до 2020 року» затверджена рішенням обласної ради 17.10.2014 р. № 1401-32/2014;

- «Регіональна цільова програма розвитку водного господарства на період до 2021 року в Івано-Франківської області» затверджена рішенням обласної ради 23.11.2012 р. № 723-19/2012;

- «План соціально-економічного розвитку Вигодської селищної ради на 2019 рік» затверджена рішенням сесії селищної ради від 11.04.2019 №29-4/2019.

Забезпечення доступу та врахування думки громадськості під час розроблення проекту

В рамках проведення процедури Стратегічної екологічної оцінки проекту змін до генерального плану смт. Вигода та с. Пациків Долинського району Івано Франківської області, був розроблений проект Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки який був оприлюднений замовником в засобах масової інформації. Також Заяву Про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки документу державного планування було розміщено на офіційному сайті Вигодської селищної ради (https://vyhoda.info/oholoshennia.html).

Протягом громадського обговорення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки (15 календарних днів) звернень, зауважень та пропозицій від громадськості не надходило.


 1. Характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров'я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено

Селище міського типу Вигода – центр однойменної селищної ради, в склад якої входить с. Пациків. Селище розташоване в центральній частині Долинського району на відстані 10 км від районного центру (м. Долина) та на відстані 70 км від обласного центру (м. Івано-Франківськ).

Площа селищної ради становить 1180,20 га, площа населених пунктів – 321,30 га. Станом на 01.01.2018 р. в селищі Вигода нараховувалось 2250 жителів, в с. Пациків – 804 жителя.

Селище Вигода межує: з півночі – з землями Новоселицької сільської ради Долинського району; зі сходу – з землями Малотур’янської сільської ради Долинського  району та з землями Грабівської сільської ради Рожнятівського району; з півдня – з землями Шевченківської сільської ради Долинського району; з заходу – з землями Старомізунської сільської ради Долинського району.

В західній частині населеного пункту смт. Вихода протікає річка Свіча. Заплава річки широка, коливається від 80 до 180 метрів.

Існуюча вулично-дорожня мережа  поєднує в собі систему вулиць та доріг сельбищної зони, які направлені в бік основних місць проживання, об’єктів соціальної інфраструктури, а також  інших населених пунктів району та області.

Технічний стан та параметри автомобільних доріг не відповідають необхідним параметрам.

Через населений пункт проходить регіональна дорога державного значення Р-21 «Долина – Хуст».

В населеному пункті розташовані: ТзОВ «Уніплит», яке спеціалізується по виробництву ДВП, фарбованої ДВПО і новітньої 3D ДВПО, фанери і пиломатеріалів. Крім цього, в населеному пункті функціонує ряд підприємств, які спеціалізуються по деревообробній промисловості. До них належать: ПАТ «Живиця», ТзОВ «Живиця Плюс», ТзОВ «Мілвуд», ТзОВ «Брама», ТзОВ «Сніжинка», ПАТ «Вигодський лісокомбінат», ДП «Вигодське лісове господарство», ТзОВ СП «Богдан» та ряд інших приватних підприємств IV-V класу шкідливості. В селищі діє завод по виробництву тротуарної плитки «Унібрук».

При аналізі та оцінці поточного стану навколишнього середовища були використані статистичні дані та офіційні дані обласних органів виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища та реалізують державну політику у сфері охорони здоров’я.

Основними джерелами інформації були:

- «Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Івано-Франківській області»;

- «Стратегія розвитку Івано-Франківської області на період до 2020 року» затверджена рішенням обласної ради 17.10.2014 р. № 1401-32/2014;

- Долинський міськрайонний відділ ДУ «Івано-Франківський обласний лабораторний центр МОЗ України» (інформація про результати моніторингу води поверхневих водойм і якості питної води http://ww2.if.gov.ua/dolynska/ua).

В процесі роботи були проаналізовані доступні дані моніторингових спостережень, що здійснюються суб’єктами в рамках програм державного моніторингу навколишнього середовища регіону.

Були оцінені існуючий стан довкілля та його ймовірний перспективний стан, якщо проект державного планування не буде впроваджений (тобто нульова альтернатива). Основні екологічні особливості території, що оцінюється, описані нижче:

Геологічна будова та гідрогеологічні умови

В тектонічному відношенні територія селища Вигода приурочена до північно-східної частини Оровської скиби зовнішньої антиклінальної зони Східних Карпат. Територія представлена у вигляді антиклінальної складки під назвою Вигодської, яка є північно-східним закінченням Оровської скиби. Складка має нахил на північний схід з більшим крутим (65 - 70°) північно-східним крилом. В районі селища складка при піднята і в ядрі її виходять крейдяні відклади. В геологічній будові цього району приймають участь верхньокрейдяні, палеогенні і четвертинні відклади.

Осад четвертинного віку представлені алювіально-делювіальними і алювіальними відкладами.

Делювіально-алювіальні утворення нерівномірним покровом покривають пологі і круті схили водорозділів. Представлені вони сірими, бурими і жовто-бурими суглинками з незначною домішкою піщаного матеріалу. Склад їх тісно пов’язаний з літологією підстилаючи порід. В місцях розвитку еоценових утворень круті схили гір часто покриті пісчаниками. Потужність делювіально-алювіальних утворень складає від 0,5 до 4,0 - 5,0 м.

Алювіальні відклади сумують тераси рік Свічі і Мізунки. Заплавні тераси рік утворені сучасними галечниками, які в районі Вигодської котловини місцями досягають потужності біля 10 - 15 м.

Літологічний склад їх обумовлений складом розрушаючих порід, частіше крейдяних і еоценових. Це валунно-гравійно-галечникові відклади середньої і доброї щільності з супіщано-суглинистим заповнювачем. Розмір валунів від 10 до 50 см, переважно 30 – 50 см. Величина гальки до 6 см, гравійні частинки до 2 - 4 мм.

Склад грунту, заповнюючого проміжки між галечниками і валунами змінний і варіює від суглинків до глинистих пісків. Алювіальні відклади першої надзаплавної тераси р. Свічі в межах смт. Вигода літологічно представлені мулистими і легкими суглинками, потужністю від 1 до 3,3 м, під котрими залягають валунно-гравійно-галечникові відклади.

Підземні води в корінних відкладах Скибової зони Карпат і в алювіальних відкладах долини р. Свічі.Складна тектоніка гірської складчастої області Карпат і глибоке розчленування рельєфу не дає можливості прослідкувати за окремими водоносними пластами.

Тріщиновитість Карпатського фліша обумовлена тектонічними процесами і фізичним вивітрюванням корінних порід. Зона інтенсивного фізичного вивітрювання складає біля 20 ‑ 25 м в глибину від денної поверхні. В цій зоні проходить відносно інтенсивна циркуляція підземних вод. До зони вивітрювання корінних порід приурочені водоносні горизонти пластово-тріщинного типу. З глибиною тріщенитість зменшується. В ряді місць піщаники Карпат розчленовані тектонічними тріщинами, що обумовлює тісний зв’язок їх глибинних вод з водами зони фізичного вивітрювання корінних порід. Ці водні потоки виходять місцями на денну поверхність у вигляді джерел, або поповняють запаси вод алювіальних відкладів річкових долин.

Потужність водоносних піщаників і алевролітів складає 0,5 - 2,0 м і більше. В процентному відношенні з загальної товщі глинистого фліша на водоносні породи припадає менше ¼ частини.

Продуктивність Карпатських джерел мала і дебет складає 1 - 3 м3/год.

Рельєф місцевості сильно розчленований, схили гір покриті глинистим делювієм, в зв’язку з чим опади інфільтруються погано і стікають по схилах гір в річкові долини, поповнюючи їх алювіальні води.

Стан повітряного басейну

В смт. Вигода та с. Пациків відсутня розвинута система стаціонарних постів моніторингу якості повітря.

Тому рівень забруднення атмосферного повітря оцінюється на основі моніторингових спостережень, що проводить Долинська міськрайонна філія ДУ «Івано-Франківський обласний лабораторний центр МОЗ України».

Фахівцями санітарно-гігієнічної лабораторії Долинської міськрайонної філії ДУ «Івано-Франківський  обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» проводяться дослідження атмосферного повітря на 4 маршрутних постах в житлових забудовах, а саме: автотрасах «Львів – Долина», «Долина – Хуст» (м. Долина), «Долина – Хуст» (смт. Вигода), «Долина – Івано-Франківськ», а також постійного моніторингу атмосферного повітря в зоні впливу основних забруднювачів району на межі санітарно-захисних зон в житлових забудовах. За 7 місяців 2019 року досліджено 176 проб атмосферного повітря, в т.ч. за вмістом азоту діоксиду 48 проб, вуглецю оксиду 48 проб та пилу 44 проби, сірководню 8 проб, аміаку  8 проб. Встановлені концентрації забруднюючих речовин не перевищують гігієнічних нормативів.

Таким чином стан атмосферного повітря можна вважати задовільним, оскільки показники забруднення повітря у місцях потенційного ризику по основних забруднюючих речовинах не перевищують ГДК.

Джерелами забруднення повітряного басейну є стаціонарні та пересувні джерела викидів забруднюючих речовин, при цьому більшість викидів відбувається від пересувних джерел викидів.

Стан атмосферного повітря в певній мірі залежить від обсягів викидів забруднюючих речовин різними джерелами та ефективністю існуючих методів їх регулювання. Аналіз тенденцій обсягів викидів забруднюючих речовин різними джерелами проводиться згідно статистичних даних, наявних на час проведення експертної оцінки (Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Івано-Франківській області).

У 2017 р. викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення порівняно з 2016 р. збільшились на 0,8 % та становили 198,3 тис. т.

Збільшення обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря пояснюється тим, що в 2017 році кількість підприємств, які здійснювали викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення становила – 363 одиниці, а в 2016 році – 319 одиниць та збільшенням кількості пересувних джерел забруднення.

Динаміка викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря в Івано-Франківській області приведена в таблиці 2.1

 

Таблиця 2.1 – Динаміка викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря в Івано-Франківській області

Роки

 

Викиди в атмосферне повітря

Всього, тис. т

У тому числі

Стаціонарними джерелами

Пересувними
джерелами

2013

253,5

202,9

50,6

2014

277,2

228,8

48,4

2015

266,4

223,9

42,5

2016

196,7

196,7

-

2017

198,3

198,3

-

 

Стан водного середовища

Найбільшою річкою Долинського району є р. Свіча, яка бере свій початок з хребта вишківських ґорґан, на висоті 1155 м. Загальна довжина річки 167 км. Другою за величиною є р. Мизунка, що починається за хутором Сіда (біля Вишкова). Довжина річки 51 км. В смт. Вигода вона впадає в р. Свічу. Через Долинський район протікає і р. Лужанка, яка має 29 км. Серед менших річок можна виділити такі як: р. Тур'янка, р. Сівка (притока Дністра), р. Саджавка.

Усі річки Долинського району належать до басейну р. Дністер і є річками гірського типу. Цим річкам притаманний нестійкий рівневий режим.

Річка Свіча протікає через Вигодську селищну раду, в західній її частині, правий берег якої частково укріплений гідротехнічною спорудою (дамба). Протяжність дамби 530 м.

Центральна частина смт. Вигода забезпечена централізованим водопостачанням. Водопостачання здійснюється від водозабору с. Княжолука Долинського району. Сумарний відпуск води 600 м3/добу, протяжність водопровідних мереж 8,5 км. Технічний стан водопровідних мереж задовільний, 30 % мереж потребують заміни.

Приватні житлові будинки (забудова садибного типу) забезпечена водопостачанням від індивідуальних криниць (свердловини).

Контроль за санітарним станом водних об’єктів Долинського району, епізодично виконує Долинська міськрайонна філія ДУ «Івано-Франківський обласний лабораторний центр МОЗ України».

Проби води відбиралися в наступних населених пунктах : с. Княжолука – ріка Свіча; с. В. Туря – ріка Турянка; с. Старий Мізунь – ріка Мізунка; с. Гошів – р. Лужанка. За результатами лабораторних досліджень зразки води поверхневих водойм відповідали  по санітарно-хімічних та  бактеріологічних  показниках.

Гігієнічний моніторинг за якістю питної води центрального водопостачання, а також джерела водопостачання (річка Свіча) в Долинському районі проводить Долинська міськрайонна філія ДУ «Івано-Франківський обласний лабораторний центр МОЗ України». Згідно результатів досліджень, відібрані проби води відповідали вимогам ДСанПіН 2.2.4.171‑10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної до споживання людиною» за санітарно-гігієнічними та епідемічними показниками безпеки.

Одночасно проводився соціально-гігієнічний моніторинг питної води за санітарно-хімічними та мікробіологічними показниками громадських колодязів смт. Вигода (3криниці) та с. Оболоня (3 криниці).

За результатами проведених моніторингових санітарно-гігієнічних, лабораторно-інструментальних досліджень, встановлено наступні невідповідності проб води з криниць с. Оболоня нормативним вимогам а саме: (колірність, мутність, окисність, залізо, амоній).

За мікробіологічними показниками: смт. Вигода – нестандартні 2 проби (присутність загальних колі-форм в нормованому об’ємі); с. Оболоня – 3 проби нестандартні ( присутність загальних колі-форм в нормованому об’ємі).

Централізованою системою каналізації забезпечена центральна частина селища. Очисні споруди розташовані в с. Новоселиця. Приватний житловий сектор забезпечений індивідуальними септиками або вигрібними ямами.

Генеральним планом передбачається централізована господарсько-побутова каналізація всього населеного пункту. Відведення та очищення стічних вод житлової забудови передбачається централізованою системою каналізації на каналізаційні очисні споруди в с. Княжолука.

На даний час в населеному пункті дощова каналізація прокладена тільки по вулицях Д. Галицького (протяжність 1,5 км), В. Стуса (протяжність 1 км), І. Франка (протяжність 1 км).

Дощові та талі води по поверхні землі та твердим покриттям решти вулиць самопливом стікають за ухилами рельєфу до відкритих лотків та кюветів, що розташовані обабіч проїзних частин доріг.

Згідно відомостей, наданих Івано-Франківським обласним управлінням водних ресурсів, частина населеного пункту попадає в зону 1 % затоплення.

Генеральним планом на розрахунковий строк передбачаються гідротехнічні заходи щодо захисту території: захист від підтоплення і затоплення, берегоукріплення, забезпечення відводу поверхневих вод.

Радіаційний стан

Згідно постанови КМ України № 106 від 23.07.1991 р. і № 600 від 29.08.1994 р., територія селищної ради не входить у перелік територій, забруднених в результаті аварії на ЧАЕС.

Згідно «Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Івано-Франківській області» загальні показники радіоактивного забруднення атмосферного повітря на території області за 2017 рік не перевищують рівень природного гама-фону, в порівнянні з попереднім роком ці величини суттєво не змінилися.

Обмеження по даному фактору відсутні. При проведенні будівельних заходів необхідно керуватись вимогами щодо безпечності будівельних матеріалів відповідно норм радіаційної небезпеки – «НРБУ-97» і «Основних санітарних правил забезпечення радіаційної безпеки України» (МОЗ України № 54 від 02.02.2005 р).

Щодо впливу на стан здоров'я населення за фактором радіаційної безпеки – не здійснюється.

Акустичний режим

Джерелами шуму на території смт. Вигода та с. Пациків є регіональна дорога державного значення Р-21 Долина – Хуст, промислові підприємства, залізнична колія «Долина - Вигода».

Відповідно до вимог ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» та ДСП 173‑96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів» з урахуванням натурних обстеження території селища дали змогу встановити нормативні санітарно-захисні та охоронні зони від існуючих об’єктів, які мають негативний вплив на навколишнє природне середовище.

Графічне викладення цих даних подано на кресленні «Генеральний план (основне креслення). Схема проектних планувальних обмежень » в М 1:2000.

В проекті враховані вимоги щодо акустичного впливу на сельбищне середовище. Намічена система планувальних заходів по дотриманню санітарних розривів від ліній руху транспорту (червоні ліні, санітарні розриви, покращення дорожнього покриття, захисне озеленення ) направлені на упередження прояву шумового забруднення. Розміщення житлової забудови регламентується вимогою по "червоних лініях", які в проектному рішенні враховуються.

Генеральним планом, вздовж залізничної колії «Долина – Вигода», передбачено влаштування спеціальних шумозахисних бар’єрів для зниження рівня шуму з подальшим зменшенням санітарно-захисної зони.

Електромагнітне забруднення

Електропостачання села здійснюється від трансформаторних підстанцій 35/10 кВ «Вигода» та 35/10 кВ «ДВП». Далі через понижуючі трансформаторні підстанції (у кількості 9 шт.) потужністю 10/0,4 кВ, які розміщені на території населеного пункту смт. Вигода та с. Пациків та через повітряні ЛЕП, потужністю 0,4 кВ електропостачанням забезпечуються безпосередньо споживачі. Загальна протяжність повітряних ліній електропередач потужністю 0,4 кВ становить 18352 м.

Із урахуванням існуючого трасування електричних ПЛ, прояви електромагнітного фону в межах охоронних зон не перевищують допустимих нормативів та не здійснюють негативної дії на стан здоров’я населення.

Зовнішнє освітлення вулиць прокладене по вулицях Д. Галицького, І. Франка, Драгоманова, Дружби, Гірська, Заводська, Л. Українки, Лісова, Теешкова, В. Стуса, Шевченка, Довбуша, Мазепи, Грушевського. Загальна протяжність мережі зовнішнього освітлення 11,51 км.

Існуюча система електропостачання забезпечує необхідну надійність і не потребує зміни на найближчі роки.

Селище Вигода телефонізовано від АТС, яка розташована по вул. Д. Галицкого. В населеному пункті встановлено 271 телефонний номер. Також населення користується мобільним телефонним зв’язком.

Земельні ресурси та стан ґрунтів

В Долинському районі поширені дерново-середньо- і сильно підзолисті оглеєні, у горах – середньо опідзолені бурі, гірсько-підзолисті щебенюваті і дерново-буроземні ґрунти.

Структура земельного фонду смт. Вигода та с. Пациків Долинського району (станом на 01.01.2018 р.) представлена в таблиці 2.2.

 

Таблиця 2.2 – Структура земельного фонду

№ п/п

Територія населеного пункту

Площа, га

 

Площа сільської ради

1180,20

 

Площа населеного пункту, в тому числі:

321,30

1

Сільськогосподарські землі

170,6254

1.1

у тому числі: сільськогосподарські угіддя

170,6254

1.1.1

з них: рілля

162,3017

1.1.2

           багаторічні насадження

7,0233

1.1.3

           сіножаті

0,5321

1.1.4

           під господарськими будівлями, шляхами та  прогонами

0,7683

2

Забудовані землі

141,5446

2.1

у тому числі: під житловою забудовою

23,6614

2.2

                       землі промисловості

37,9234

2.3

                       землі комерційного призначення

4,1424

2.4

                       землі громадського призначення

33,0437

2.5

                       землі змішаного використання

3,2262

2.6

                       землі транспорту та зв’язку

33,0150

 

у тому числі: під дорогами

10,0096

 

                        під залізницями

20,000

 

                        інші землі

3,0054

2.7

                        землі технічної інфраструктури

0,7158

2.8

                        землі зайняті поточним будівництвом

1,0167

2.9

                        землі кладовищ

4,8000

3

Відкриті землі

1,6300

4

Під водою

7,5000

 

у тому числі: річки та струмки

7,5000

5

Землі природоохоронного призначення (з усіх земель)

6,5000

Згідно Регіональній доповіді про стан навколишнього природного середовища в Івано-Франківській області, за період з 2011 по 2015 роки Івано-Франківською філією ДУ «Держґрунтохорона» проведено обстеження сільськогосподарських угідь на площі 290,6 тис. га. В структурі обстежених угідь 82,3 % займає рілля, 11,0 % – пасовища, 6,0 % – сіножаті, 0,7 % – багаторічні насадження. За результатами лабораторних досліджень, які проводяться на п’ятирічний звітний період, в області серед обстежених угідь 54,5 % кислих земель, що негативно позначається на їх родючості. Серед них 26,2 % припадає на дуже сильно – та сильнокислі, 31,4 % – середньокислі, 42,4 % – слабокислі ґрунти. Дослідження проведені в 2011 – 2015 роках показали, що основна маса ґрунтів області не забруднені радіонуклідами, важкими металами та залишками пестицидів.

У селищі проводиться планово-регулярний вивіз сміття з території населеного пункту на районне сміттєзвалище с. Слобода-Долинська Тростянецької сільської ради.

Проектом передбачається централізована господарсько-побутова каналізація всього населеного пункту. Відведення та очищення стічних вод житлової забудови передбачається централізованою системою каналізації на каналізаційні очисні споруди в с. Княжолука.

Система каналізації приймається повна роздільна, при якій побутові стічні води по мережі побутової каналізації будуть поступати на очисні споруди каналізації повної біологічної очистки, а дощові і талі води по відкритій мережі дощової каналізації – в природні водотоки.           

Вуличні мережі каналізації передбачається прокладати в межах смуг відведення для інженерних мереж.

Інженерно-будівельна оцінка території

З містобудівної точки зору (ДБН Б.2.2-12:2018 п. 12.1), в залежності від ступеня придатності території під забудову, встановлено такі категорії територій: І – сприятливі для будівництва, ІІ – маласприятливі для будівництва  та  ІІІ – несприятливі для будівництва.

Території сприятливі для будівництва – це території, де:

- ухили  поверхні складають 0,5 - 8 %;

- ґрунтові води залягають на глибинах понад 5 м від поверхні і не затоплюються  паводками – 1 % забезпеченості;

- заболоченість відсутня  або незначна;

- зсуви, карсти, кар‘єри, яри, осідалість, заторфованість і гірські виробки відсутні;

-основою для фундаментів є малопотужні четвертинні відклади, представлені  делювіальними суглинками і алювіальними пісками, суглинками і галечниками, у плані інженерно-будівельного освоєння сприятливі, без  улаштування   штучних  основ  і  складних  фундаментів.

Ці території займають більшу частину сельбищної території.

Території  малосприятливі для будівництва – це території, де:

- ухили поверхні складають менше 0,5 % та 8 - 15 %;

- ґрунтові води залягають  глибше 10 - 20 м.  Це відносно рівна територія, але з ухилом в сторону  річки;

- необхідні додаткові матеріальні витрат на освоєння території, нескладних заходів з пониження рівня ґрунтових вод шляхом осушення та нескладних основ і фундаментів;

- при будівництві на цих територія необхідно передбачити гідроізоляцію фундаментів, підняття фундаментів над землею не нижче 1 м;

- можливі зсуви і яри обмеженого поширення.

Це в основному території, які прилягають до існуючої сельбищної зони.

Території несприятливі для будівництва – це гірсько-схилові території з крутизною рельєфу понад 15 % та території, що безпосередньо примикають до річок, а також днища  балок. Такі території потребують проведення складних заходів щодо пониження рівня підземних вод більше ніж на 0,5, вимагають улаштування складних штучних основ і фундаментів.

Крім цього, на території селищної ради визначені території, де заборонено будь-яке будівництво. Це охоронні зони ВЛЕП та газопроводів, санітарно-захисні зони та прибережні захисні  смуги.

На території, де дозволено будівництво для зведення будинків і споруд необхідно  проводити інженерно-геологічні вишукування для визначення основ під фундаменти. Крім цього, (при потребі) необхідно виконати вертикальне планування, організацію відведення дощової і талої води, при необхідності пониження рівня ґрунтових вод.

Планувальні обмеження

На території смт. Вигода та с. Пациків є планувальні обмеження, які заважають формуванню перспективної забудови і створюють дискомфортні умови проживання населення в існуючій забудові.

До планувальних обмежень відносяться: охоронні зони магістральних газопроводів та ліній електропередач, санітарно-захисні зони існуючого кладовища, промислових підприємств, прибережні захисні смуги річок та струмків.

В проекті змін генерального плану враховані існуючі та проектні планувальні обмеження, що відображені нижче у таблиці 2.3.

Таблиця 2.3 – Санітарно-захисні та охоронні зони

№п/п

Назва підприємств і об’єктів

Відстань до забудови, (м)

Кількість будинків в зоні

Нормативний документ

по нормі

фактично

житлові будинки

громад-ські будинки

1

Кладовище смт. Вигода (діюче)

300

208,00

2

-

ДСП 173 (додаток 4)

2

Кладовище с. Пациків (діюче)

300

141,60

35

1

ДСП 173 (додаток 4)

3

ТзОВ «Уніплит»

50,100

7,60

18

1

ДСП 173 (додаток 4)

4

ТзОВ «Унібрук»

50,100

9,00

2

6

ДСП 173 (додаток 4)

5

ПАТ «Живиця»,
ТзОВ «Мілвуд»,
ТзОВ «Живиця Плюс»,
ТОВ «ІТ ІНВЕП»

50,100

5,50-37,00

16

1

ДСП 173 (додаток 4)

6

ТзОВ «Інтер’єр»

50

25,00

3

-

ДСП 173 (додаток 4)

7

Залізнична колія

100

35,00-42,00

25

6

ДСП 173 (п.5.20)

8

ТзОВ «Сервісавто»

50

22,00-35,00

4

-

ДСП 173 (додаток 10)

9

Охоронні зони ЛЕП 330 кВ

30

22,60-27,00

2

-

Постанова КМУ ВІД 04.03.1997р. №209

10

Охоронні зони ЛЕП 35 кВ

15

13,00

1

-

Постанова КМУ ВІД 04.03.1997р. №209

11

Охоронні зони ЛЕП 10 кВ

10

2,85-6,80

13

-

Постанова КМУ ВІД 04.03.1997р. №209

Разом:

121

15

 

Відповідно до вимог ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» та ДСП 173‑96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів» з урахуванням натурних обстеження території селища дали змогу встановити нормативні санітарно-захисні та охоронні зони від існуючих об’єктів, які мають негативний вплив на навколишнє природне середовище.

Графічне викладення цих даних подано на кресленні «Генеральний план (основне креслення). Схема проектних планувальних обмежень » в М 1:2000.

Стан здоров’я населення

Медичне обслуговування населення селища здійснюється Вигодською міською лікарнею, яка розташована в с. Старий Мізунь.

При будівництві багатоквартирного житлового будинку по вул. В. Стуса, генеральним планом передбачається розмістити лікарську амбулаторію на першому поверсі житлового будинку.

Чисельність постійного населення селища Вигода та с.Пациків за останні три роки становила: 2014 р. – 2960 осіб, 2015 р. – 3024 особи, 2016 р. – 3054 осіб.

Характеристика вікової структури населення смт. Вигода та с. Пациків приведена в таблиці 2.4.

Таблиця 2.4 – Вікова структура населення смт. Вигода та с. Пациків

Показники

Одиниця виміру

Роки

2014

%

2015

%

2016

%

Кількість населення

осіб

2960

100

3024

100

3054

100

а) населення до 16 років

осіб

482

16,28

521

17,23

551

18,04

в тому числі  0 - 5 років

осіб

179

6,05

195

6,45

205

6,71

6 - 10 років

осіб

155

5,23

169

5,59

179

5,86

11 - 15 років

осіб

148

5,00

157

5,19

167

5,47

16 - 17 років

осіб

67

2,26

67

2,22

70

2,29

б) чоловіки від 18 до 60 років

осіб

820

27,70

858

28,36

884

28,94

в) жінки від 18 до 55 років

осіб

780

26,36

790

26,11

800

26,20

г)населення старше 55 (60) років

осіб

811

27,40

788

26,08

749

24,53

Природний і механічний рух населення

а) народилося

осіб

38

35

22

б) померло

осіб

25

25

17

Природний приріст (+ ; -)

осіб

+13

+10

+5

в) прибуло на постійне місце проживання

осіб

58

48

63

г) вибуло

осіб

7

28

60

Механічний приріст (+;-)

осіб

+51

+20

+3

Приріст, всього

осіб

+64

+30

+8

 

Аналізуючи вікову структуру населення, в селищі спостерігається незначний приріст населення, на відміну від демографічної ситуації в Україні в цілому.

Враховуючи відсутність по території селища інформації щодо захворюваності і інших аналітичних матеріалів про стан здоров’я населення за аналітичний період, характеристика здоров’я населення приведена на основі даних «Стратегія розвитку Івано-Франківської області на період до 2020 року».

Аналіз загальної захворюваності населення області за останні 10 років показує, що в цілому по області показники є значно вищими, ніж в Україні, крім того, зберігається тенденція до її росту (за 2003 - 2013 роки – 10,6 %), що корелюється з ростом захворюваності в державі (+13,7 %.). Рівень захворюваності в області по класу серцево-судинних захворювань впродовж 10 років є нижчим, ніж в Україні на 8 - 10 %.

Смертність населення області за останні 10 років має тенденцію до зниження (-5,6 %), вона є значно нижчою від показників по державі (на 12 - 15 %).

Рослинний та тваринний світ, біорізноманіття, ландшафт

В Долинському районі на рівнині і в передгірних районах ліси займають понад 20 % території, а на схилах Карпат – 40 %.

Майже не збереглись у непорушному стані природна трав'яна рослинність, оскільки більша частина безлісих територій розорана під сільськогосподарські угіддя. Болота і на рівнині, і у високогір'ї дуже нечисленні.

У лісах ростуть бук, дуб, граб, липа, береза, ясен, явір, клен, смерека, ялина, сосна.

З кущів можна зустріти брусницю, ліщину, калину, глід, терен, шипшину. Серед трав поширені тонконіг, осока, фіалка лісова, анемона дібровна та ін.

На освоєних землях рівнинної частини області ростуть яблуні, груші, смородина, аґрус, пшениця, жито, кукурудза, картопля, помідори, огірки.

Різнотрав'я полонин: осот, тонконіг, полин, чебрець, примула.

Детальний опис тваринного світу даної території не може бути здійснений через недостатню вивченість.

Різноманітність тваринного світу зумовлена характером рослинності. У широколистяних лісах, на рівнинах району можна зустріти таких тварин, як заєць-русак, кріт, лисиця, дикий кабан, козуля; плазунів - ящірка, вуж; птахів - шпак, горобець, синиця, галка, сойка. У річках водяться щуки, коропи, в'юни, окуні.

На території Долинського району розводять в основному коней, корів, свиней, овець, кролів, гусей, качок, та курей, а також собак та котів.

За довгий історичний час завдано неабиякої шкоди рослинному і тваринному світу. Вирубані значні площі лісів рівнинної і гірської частини району, розорані ділянки з дикорослою трав'янистою рослинністю.

Ландшафти. Природні комплекси Івано-Франківських Карпат можна поділити на такі три групи: річкових долин, низькогірних хребтів, середньогірних хребтів.

Природні комплекси гірських долин представлені двома видами. Вузькі поперечні долини, які прорізують гірські хребти поперек їх простягання. Це долини рік Свічі з Мізункою, Лімниці з Чечвою, Лукви, Бистриць Солотвинської та Надвірнянської, Пруту з Прутцем Яблунівським і Прутцем Чемегівським, Лючкою, Пістинкою, Рибницею і Черемошем. Для цих долин характерне чергування вузьких відтінків з розширеними частинами долин.

Поперечні долини як правило досить добре освоєні, по них прокладені шосейні дороги і залізниці, поселення.

Природні комплекси розширених лійкоподібних ділянок долин у місцях їх виходу на передгір'я. Такі долини утворилися при злитті Свічі з Мізункою біля смт. Вигода, на Лімниці біля смт. Перегінське, на Бистриці Солотвинській біля смт. Солотвин, на Бистриці Надвірнянській біля міста Надвірна, на Пруті між м. Яремча та смт. Ділятин. На цих лійкоподібних улоговинах річкових долин є широкі заплави і низькі надзаплавні тераси середнього ярусу та фрагменти терас високого ярусу.

Передкарпаття – це передгірна височина, яка має загальний нахил на північний схід від Карпат до долини Дністра і Пруту. Відрізняється великою горизонтальною і вертикальною розчленованістю.

На даний час в межах території смт. Вигода та с. Пациків є селищний парк та парк «Алея казок». Генеральним планом передбачено розширення території загальноселищного парку за рахунок земель запасу селищної ради. Також, проектом передбачена організація зелених насаджень спеціального користування. Передбачається створення озеленених санітарно-захисних зон навколо комунальних територій, об’єктів транспорту (насадження вулиць), ліній електропередач високої напруги, вздовж водовідвідних канав. При формуванні озеленення громадського центру, при створенні локальних зелених територій села рекомендуються породи дерев, характерні для даної зони - клен, липа, бук, дуб, горіх грецький. Також пропонується широко використовувати фруктові дерева.

Природоохоронні території

На території селищної ради знаходиться ландшафтний заказник місцевого значення «Ріка Свіча з притокою Мізунькою».

Розташований у Долинському районі Івано-Франківської області, на захід від міста Долина. Створений 1993 року. Площа заказника – 5940,0 га. Перебуває у віданні Долинської районної ради.

Відповідно ВКУ (ст. 87), до природоохоронних територій також відноситься водоохоронні зони та її складові прибережно-захисні смуги (ПЗС) р. Свіча та її безіменних потічків, руслових ставків.

У проекті зміни генерального плану надані нормативні пропозиції, щодо визначення меж ПЗС і охоронних зон («План існуючого використання території з схемою  існуючих планувальних обмежень» в М 1:2000).

SWOT-аналіз екологічної ситуації довкілля

Узагальненні результати SWOT-аналізу екологічної ситуації на території смт. Вигода, с. Пациків наведені в таблиці 2.5.

Таблиця 2.5 – SWOT-аналіз екологічної ситуації смт. Вигода, с. Пациків

Сильні сторони

Слабкі сторони

-              наявність водних ресурсів;

-              відсутність сміттєзвалищ;

-              наявність природних ресурсів;

-              наявність об’єкту природно-заповідного фонду;

-              наявність територій перспективного розвитку;

-              кліматичний потенціал для впровадження альтернативних видів енергетики.

-              розміщення частини селища в зоні 1 % затоплення;

-              відсутність результатів досліджень стану довкілля на здоров’я населення;

-              відсутність централізованого відведення та очищення дощових та талих вод всього населеного пункту;

-              відсутність  централізованого водовідведення господарсько-побутових стічних вод всього населеного пункту;

-              30 % водопровідних мереж потребують заміни;

-              відсутність належного громадського контролю за охороною довкілля;

-              відсутність роздільного збору та переробки ТПВ;

-              попит на землі під забудову  обмежує обсяг земель сільськогосподарського призначення;

Можливості

Загрози

-      розвиток альтернативної енергетики;

-      підвищення енергоефективності у виробництві, житлово-комунальній та соціальній сферах;

-      впровадження високотехнологічних та енергоефективних технологій;

-      можливість отримання кредитів від міжнародних фінансових установ;

-      інтенсивний розвиток туристично-рекреаційної сфери;

-      можливості партнерської взаємодії бізнесу та влади задля покращення стану довкілля в селищі;

-      запровадження політики використання екологічно безпечних технологій;

-      подальша інтеграція в ЄС;

-      затоплення частини території селища;

-      зростання рівня захворюваності населення;

-      погіршення екологічного стану території та забруднення території  (пластик, засоби захисту рослин, добрива, і т.д.);

Ймовірний майбутній розвиток, якщо Генеральний план (проект змін генерального плану) не буде впроваджений

У випадку, якщо проект змін генерального плану не буде затверджений, враховуючи його коригування та альтернативи, дані стратегічні цілі не будуть досягнуті, що призведе до зниження якості екологічних показників стану довкілля та санітарно-гігієнічних умов проживання населення.

Відсутність плану зонування з визначеними умовами та обмеженнями використання території для містобудівних потреб у межах визначених зон більш ймовірно призведе до подальшого неефективного використання земель, здійснення хаотичної житлової та виробничої забудови, поширення небезпечних природних процесів, що створюватиме суттєві ризики для здоров’я населення.


 1. Характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров'я на територіях, які ймовірно зазнають впливу

Стан навколишнього природного середовища території, що розглядається, характеризується як задовільний. Якість поверхневих вод не зазнає негативної дії. Повітряний басейн зазнає помірного впливу періодичного характеру від пересувних джерел (насамперед автотранспортні засоби). Ризики фізичних факторів впливу, таких як електромагнітне випромінювання, акустичне забруднення є мінімальними. Враховуючи відсутність по території селища інформації щодо закономірності поширення різних класів хвороб та аналітичних матеріалів щодо причинно-наслідкового зв’язку між станом довкілля та виникненням хвороб, прогнозний стан здоров’я населення характеризується як задовільний.

На основі аналізу існуючого використання території та перспективного функціонально-планувального розвитку селища і його окремих функціональних зон, визначених генеральним планом, планом зонування виділені територіальні зони, для кожної з яких встановлений відповідний містобудівний регламент. Містобудівний регламент, встановлений для кожної територіальної зони, визначає види переважного і супутнього використання земельних ділянок та граничні параметри нового будівництва та реконструкції об’єктів архітектури. Типи територіальних зон, наведені в таблиці 3.1

Таблиця 3.1 – Типи територіальних зон

Громадські зони

Г-1

Зона загальноселищного центру (існуюча)

Г-2

Громадська зона (існуюча)

Г-2.3

Підзона громадської зона. Територія зони, що попадає в межі санітарних розривів та зони обмеження забудови за акустичними умовами від автодоріг, залізниці

Г-3, Г-3п

Навчальна зона (існуюча, проектна)

Г-3.1

Підзона навчальної зони. Територія зони, що потрапляє в межі санітарно-захисної зони промислових підприємств I-V класів шкідливості, сільськогосподарських, комунальних та складських територій та об’єктів, а також об’єктів транспортної інфраструктури.

Г-4, Г-4п

Культурна та спортивна зона (існуюча, проектна)

Г-6, Г-6п

Торгівельна зона (існуюча, проектна).

Житлові зони

Ж-1, Ж-1п

Зона житлової садибної забудови (існуюча, проектна).

Ж-1(п)сзз

Зона житлової садибної забудови (проектна) після зменшення санітарно-захисної зони від кладовища.

Ж-1.1

Підзона житлової садибної забудови. Територія зони, що потрапляє в межі санітарно-захисної зони промислових підприємств I-V класів шкідливості, сільськогосподарських, комунальних та складських територій та об’єктів, а також об’єктів транспортної інфраструктури.

Ж-1.11

Підзона житлової садибної забудови.  Територія зони, що потрапляє в межі прибережної захисної смуги.

Ж-1.24

Підзона житлової садибної забудови.  Територія зони, що потрапляє в межі охоронної зони електромереж.

Ж-1.27

Підзона житлової садибної забудови (існуюча). Територія зони, що потрапляє в межі охоронної зони  від  магістральних газо-, нафто- та продуктопроводів, а також об’єктів на них.

Ж-3

Зона багатоквартирної житлової забудови (існуюча, проектна)

Ж-3.1

Підзона багатоквартирної житлової забудови. Територія зони, що потрапляє в межі санітарно-захисної зони промислових підприємств I-V класів шкідливості, сільськогосподарських, комунальних та складських територій та об’єктів, а також об’єктів транспортної інфраструктури.

Ж-3.24

Підзона багатоквартирної житлової забудови. Територія зони, що потрапляє в межі охоронної зони електромереж.

Ж-4-1

Зона багатоквартирної житлової забудови (існуюча)

Ж-4-1.24

Підзона багатоквартирної житлової забудови. Територія зони, що потрапляє в межі охоронної зони електромереж.

Ландшафтно-рекреаційні зони

Р-1

Зона об’єктів природно-заповідного фонду (існуюча)

Р-3, Р-3п

Рекреаційна зона озеленених територій загального користування (існуюча, проектна)

Р-3.11

Підзона рекреаційної зони озеленених територій загального користування.  Територія зони, що потрапляє в межі прибережної захисної смуги.

Р-3.24

Підзона рекреаційної зони озеленених територій загального користування.   Територія зони, що потрапляє в межі охоронної зони електромереж.

Р-3-3п

Рекреаційно-меморіальна зона (проектна)

Р-3-3п.11

Підзона рекреаційно-меморіальної зони.  Територія зони, що потрапляє в межі прибережної захисної смуги.

Р-4

Рекреаційна зона обмеженого користування (існуюча)

Р-4.1

Підзона рекреаційної зони обмеженого користування.  Територія зони, що потрапляє в межі санітарно-захисної зони промислових підприємств I-V класів шкідливості, сільськогосподарських, комунальних та складських територій та об’єктів, а також об’єктів транспортної інфраструктури.

Р-4.27

Підзона рекреаційної зони обмеженого користування.   Територія зони, що потрапляє в межі охоронної зони  від  магістральних газо-, нафто- та продуктопроводів, а також об’єктів на них.

Зона транспортної інфраструктури

ТР-1-1

Зона відводу залізниці (існуюча)

ТР-1-3

Зона транспортної інфраструктури населеного пункту

ТР- 2, ТР- 2п

Зона транспортної інфраструктури (існуюча, проектна)

ДСп

Зона об’єктів дорожнього сервісу (проектна)

Зона інженерної інфраструктури

   ІН-1

Зона  інженерної  інфраструктури (існуюча)

   ІН-2

Зона  інженерної  інфраструктури (існуюча)

Комунально-складські зони

КС-3

Зона розміщення об’єктів ІІІ класу санітарної  класифікації (існуюча)

КС-4п

Зона розміщення об’єктів ІV класу санітарної  класифікації (проектна)

КС-5, КС-5п

Зона розміщення об’єктів V класу санітарної  класифікації (існуюча, проектна)

КС-5.11

Підзона зони розміщення об’єктів V класу санітарної  класифікації.  Територія зони, що потрапляє в межі прибережної захисної смуги.

КС-6

Зона  розміщення об’єктів VІ класу санітарної  класифікації (існуюча)

Виробничі зони

  В-4

Зона підприємств ІV класу шкідливості (існуюча)

  В-5, В-5п

Зона підприємств V класу шкідливості (існуюча, проектна)

Зони земель сільськогосподарського призначення

СВ-1, СВ-1п

Зона земель сільськогосподарського призначення  (існуюча, проектна)

СВ-1.1

Підзона земель сільськогосподарського призначення. Територія зони, що потрапляє в межі санітарно-захисної зони

Зона земель історико-культурного призначення

ІК

 Зона земель історико-культурного призначення (існуюча)

 

Ділянки розвитку екзогенних геологічних процесів

Через населений пункт смт. Вигода та с. Пациків в західній стороні протікає р. Свіча. Згідно відомостей, наданих Івано-Франківським обласним управлінням водних ресурсів, частина населеного пункту попадає в зону 1 % затоплення.

Згідно з «Технико-економического обоснования строительства противопаводковых сооружений в бассейне верхнего Днестра», розробленого Укргипроводхоз в 1981 році, генеральним планом передбачено будівництво гідротехнічної споруди (дамби) правого берега р. Свіча.

Водовідвід поверхневих та талих вод з території населеного пункту передбачено централізованою дощовою каналізацією та по відкритих лотках і кюветах вуличної мережі.

Вертикальне планування території необхідно виконувати з урахуванням максимального збереження існуючого рельєфу, ґрунтів, зелених насаджень, мінімального обсягу земляних робіт, відведення поверхневих вод із швидкостями, які виключають ерозію  ґрунтів, збереження і використання ґрунтового шару при насипах і виїмках.

Головні, в екологічному відношенні ділянки, що потенційно зазнають впливу від рішень генерального плану

 1. Зміна існуючих меж смт. Вигода. Так, в межі населеного пункту пропонується ввести території, орієнтовною площею 75,00 га. Це території, які розташовані з східної стороні від населеного пункту та відносяться до земель запасу селищної ради (код цільового призначення – 16.00) та території, які розміщенні в південно-західній частині с. Пациків (землі запасу селищної ради).
 2. Відкриття нових закладів торгівлі та підприємств побутового обслуговування в житлових кварталах садибної житлової забудови (вбудовані в житлові будинки або окремостоячі) та в багатоквартирних житлових будинках (на перших поверхах).
 3. На території смт. Вигода передбачається садибне житлове будівництво та багатоквартирна житлова забудова (до 5 поверхів). Розміщення нового садибного будівництва передбачене на вільних від забудови територіях, площею близько 19,0 га. Під багатоквартирну житлову забудову генеральним планом передбачається територія площею 0,50 га.
 4. Розширення території загальноселищного парку за рахунок земель запасу селищної ради.
 5. На перспективу, в південно-західній частині с. Пациків (вул. Драгоманова) передбачається змінити цільове використання земельних ділянок з земель для ведення особистих селянських господарств в землі промисловості V класу шкідливості (санітарно-захисна зона 50 метрів).
 6. В південно-західній частині селища, на р. Свіча розміщена гребля. Генеральним планом пропонується встановити міні ГЕС, орієнтовною потужністю 500 кВ/год (остаточна потужність буде уточнюватись робочим проектом).
 7. Будівництво пожежного депо на два основних пожежних автомобілів (автоцистерна, автонасос), в південно-західній частині селища на землях запасу селищної ради.
 8. Реконструкція існуючих і будівництво нових вулиць, яким надається значення житлових вулиць та внутрішньо квартальних проїздів. Також будівництво тротуарів, пристроїв освітлення на небезпечних ділянках доріг, які проходять через населений пункт.
 9. Генеральним планом, в північній частині смт. Вигода вздовж залізничної колії, з сполученням Долина – Вигода, передбачено влаштувати спеціальні шумозахисні бар’єри для зниження рівня шуму з подальшим зменшенням санітарно-захисної зони.
 10. Розміщення об’єктів дорожнього сервісу. Це земельні ділянки з земель запасу селищної ради по вул. Д. Галицького та вздовж регіональної дороги державного значення «Долина – Хуст» в західній частині смт. Вигода.
 11. Будівництво централізованої системи водопостачання від водозабору с. Княжолука.
 12. Будівництво централізованої господарсько-побутової каналізації всього населеного пункту. Відведення та очищення стічних вод житлової забудови передбачається централізованою системою каналізації на каналізаційні очисні споруди в с. Княжолука.
 13. Будівництво централізованої дощової каналізації та відвід поверхневих вод по відкритих лотках і кюветах вуличної мережі.
 14. Благоустрій території селищного стадіону. На території стадіону запроектоване приміщення для переодягання, відкриті спортивні майданчики.
 15. Закриті кладовища, які розміщенні по вул. Винниченка (ур. Мочар) та по вул. Дружби в с. Пациків генеральним планом передбачається перевести під меморіальний сквер, виконавши відповідний благоустрій території.


 1. Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров'я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом

Під час розробки звіту про стратегічну екологічну оцінку були визначені основні проблеми для навколишнього середовища та охорони здоров'я населення, надані характеристики даних впливів, проаналізовані їх територіальні аспекти.

В рамках даної роботи були визначені ключові екологічні цілі та завдання, їх відношення до містобудівної документації, та визначені можливості їх врахування при розробленні проектних рішень.

У таблиці 4.1 нижче наведено ключові потенційні екологічні проблеми і ризики (та їхні зв'язки з Генеральним планом).

Таблиця 4.1 – Ключові потенційні екологічні проблеми і ризики

Основні ризики

Характеристика ризиків

Територіальна прив’язка

Заходи, визначені проектом оновленого генерального плану

Забруднення атмосферного повітря

Викиди забруднюючих речовин стаціонарними та пересувними джерелами

Магістральні та житлові вулиці селища; ділянки виробничого призначення

Розвиток вулично-дорожньої мережі селища; екологізація виробничих процесів і впровадження системи моніторингу, контроль за станом повітря

Стан водного басейну

Скид поверхневого стоку, що формується на території села; погіршення гідрологічного режиму річок.

Сельбищна територія, водні об’єкти

Розвиток системи дощової каналізації.

Виконання комплексу заходів з інженерного захисту території

Наявність ділянок, що зазнають затоплення

Погіршення санітарно-гігієнічних умов території та приміщень, можливе ушкодження будівель садибної забудови

Прирічкові території

Виконання комплексу заходів з інженерного захисту території

Вплив на здоров'я населення

Забруднення атмосферного повітря, переважно викидами забруднюючих речовин від автотранспорту.

Шумове навантаження від залізничної колії

Вул. Данила Галицького із транзитним рухом по напрямку «Долина – Хуст»

Залізнична колія з сполученням «Долина – Вигода»

Розвиток вулично-дорожньої мережі селища шляхом реконструкції існуючих вулиць та доріг, удосконалення існуючого покриття, система планувальних заходів по дотриманню санітарних розривів від ліній руху транспорту.

Влаштування спеціальних шумозахисних бар’єрів для зниження рівня шуму з подальшим зменшенням санітарно-захисної зони

Ділянки розташування запропонованих проектних об’єктів не відносяться до лісогосподарських зон, територій історико-культурного, природо-заповідного, рекреаційного чи оздоровчого призначення.

Генеральний планом передбачається озеленення територій:

- організація зелених насаджень спеціального користування;

- озеленення біля громадських установ;

- розширення території загальноселищного парку, за рахунок земель запасу селищної ради.

Озеленення територій надасть позитивний вплив щодо забезпечення позитивного екологічного стану на території населеного пункту.


 1. Зобов'язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов'язані із запобіганням негативному впливу на здоров'я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов'язань під час підготовки документа державного планування

Цей розділ ґрунтується на аналізі цілей документів державної політики, які мають відношення до цілей розвитку на місцевому рівні, і визначає ступінь їх врахування і впровадження через низку проектних рішень містобудівної документації. Проведений огляд відповідних цілей екологічної політики передбачає загальні орієнтири, на основі яких оцінюються цілі та заходи генерального плану. Результати аналізу відображені у таблиці 5.1.

Таблиця 5.1 – Цілі державної політики та їх відображення в Генеральному плані

Завдання, цілі, пріоритети та напрямки розвитку визначені програмами розвитку

Відповідність рішень даного проекту містобудівної документації цілям та завданням встановленим на місцевому рівні

Природокористування та охорона навколишнього середовища

«Обласна програма охорони навколишнього природного середовища Івано-Франківської області до 2020 року» затверджена рішенням обласної ради від 25.12.2015 р. № 59-2/2015

-                     попередження забруднення поверхневих і підземних вод внаслідок покращення роботи очисних споруд у населених пунктах області, реконструкції (ремонту) існуючих і будівництва нових каналізаційних мереж;

-                     запобігання шкідливій дії вод шляхом створення комплексу гідротехнічних споруд на паводконебезпечних ділянках рік і розроблення ефективної системи прогнозування небезпечних гідрологічних процесів, відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та екологічного стану річок;

-         розроблення системи поступового переходу регіону на екологічно чисті й поновлювальні джерела енергії

-         будівництво господарсько-побутової каналізації всього населеного пункту. Відведення та очищення стічних вод житлової забудови на каналізаційних очисних спорудах;

-         будівництво гідротехнічної споруди (дамби) правого берега р. Свіча;

-         водовідвід поверхневих та талих вод з території населеного пункту централізованою дощовою каналізацією;

-         встановлення міні ГЕС на р. Свіча, орієнтовною потужністю 500 кВ/год.

«Стратегія розвитку Івано-Франківської області на період до 2020 року» затверджена рішенням обласної ради 17.10.2014 р. № 1401-32/2014

-         зменшення негативного впливу на довкілля промислових та житлово-комунальних об’єктів;

-         збереження навколишнього природного середовища.

-         проведення благоустрою територій;

-         реконструкція існуючих і будівництво нових вулиць;

-         будівництво тротуарів, пристроїв освітлення на небезпечних ділянках доріг, які проходять через населений пункт, впровадження на мережі автодоріг і вулиць штучних споруджень примусового зниження швидкості відповідно до умов ДСТУ, розвиток системи маршрутного орієнтування водіїв;

-         влаштування спеціальних шумозахисні бар’єрів;

-         будівництво централізованої системи водопостачання всього населеного пункту;

-         будівництво централізованої господарсько-побутової каналізація всього населеного пункту;

-         будівництво централізованої дощової каналізації;

-         будівництво гідротехнічної споруди (дамби) правого берега р. Свіча.

«Комплексна регіональна цільова програма розвитку водного господарства на період до 2021 року в області» затверджена рішенням обласної ради 23.11.2012 р. № 723-19/2012

-         будівництво та реконструкція дамб, берегоукріплювальних споруд та регулювання русел річок;

-         спорудження систем питного водопостачання;

-         зменшення інтенсивності поверхневого стоку;

-          будівництво гідротехнічної споруди (дамби) правого берега р. Свіча;

-         будівництво централізованої системи водопостачання всього населеного пункту;

-         будівництво централізованої дощової каналізації.

«Плану соціально-економічного розвитку Вигодської селищної ради на 2019 рік» затверджена рішенням сесії селищної ради від 11.04.2019 №29-4/2019.

-       екологічна безпека та збереження навколишнього природного середовища.

-         проведення благоустрою територій;

-         будівництво централізованої господарсько-побутової каналізація всього населеного пункту;

-         будівництво централізованої дощової каналізації;

-         будівництво гідротехнічної споруди (дамби) правого берега р. Свіча.

Соціально-економічні аспекти

«Комплексна регіональна цільова програма розвитку водного господарства на період до 2021 року в області» затверджена рішенням обласної ради 23.11.2012 р. № 723-19/2012

-       спорудження систем питного водопостачання;

-         будівництво та реконструкція дамб, берегоукріплювальних споруд та регулювання русел річок;

-         будівництво централізованої системи водопостачання всього населеного пункту;

-          будівництво гідротехнічної споруди (дамби) правого берега р. Свіча;

«Плану соціально-економічного розвитку Вигодської селищної ради на 2019 рік» затверджена рішенням сесії селищної ради від 11.04.2019 №29-4/2019.

-         розвиток територій в інтересах громади;

-         покращення стану дорожнього покриття;

-         покращення технічного стану громадських будівель;

-         створення ефективної системи самоврядування та соціальної активності населення;

-         забезпечення населення якісними житлово- комунальними послугами;

-         енергозбереження та розвиток альтернативної енергетики;

-         розвиток туристичного потенціалу;

-         створення умов для пріоритетного розвитку малого та середнього підприємництва.

-         зміни існуючих меж, в межі населеного пункту пропонується ввести території, орієнтовною площею 75,00 га;

-         благоустрій території селищного стадіону;

-         відкриття нових закладів торгівлі та підприємств побутового обслуговування;

-         садибного житлове будівництво та багатоквартирна житлова забудова (до 5 поверхів);

-         розширення території загальноселищного парку за рахунок земель запасу селищної ради;

-         організація зелених насаджень спеціального користування;

-         встановити міні ГЕС на р. Свіча, орієнтовною потужністю 500 кВ/год;

-         будівництво пожежного депо на два основних пожежних автомобілів (автоцистерна, автонасос);

-         реконструкція існуючих і будівництво нових вулиць, будівництво тротуарів, пристроїв освітлення на небезпечних ділянках доріг, які проходять через населений пункт, впровадження на мережі автодоріг і вулиць у курортній зоні штучних споруджень примусового зниження швидкості відповідно до умов ДСТУ, розвиток системи маршрутного орієнтування водіїв;

-         влаштування спеціальних шумозахисні бар’єрів;

-         передбачені території для розміщення об’єктів дорожнього сервісу;

-         передбачається централізована система водопостачання від водозабору с. Княжолука;

-         передбачається  централізована господарсько-побутова каналізація всього населеного пункту;

-          будівництво централізованої дощової каналізації.


 1. Опис наслідків реалізації проектних рішень документу державного планування для довкілля, а також для здоров'я населення, у тому числі кумулятивних, синергічних, позитивних і негативних наслідків

Оскільки план зонування території розробляється на основі генерального плану з метою визначення умов та обмежень використання території для містобудівних потреб в межах визначених зон у цьому розділі виявленні ключові впливи, пов'язані із запланованими рішеннями генерального плану та проведена оцінка потенційних кумулятивних впливів, шляхом аналізу комбінованого впливу реалізації проектних рішень на окремі компоненти навколишнього середовища, результати якої відображені у таблиці 6.2

В процесі виконання СЕО проведений аналіз зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативного впливу на здоров’я населення.

Аналіз включав цілі, які мають відношення до генерального плану, та цілі, які можуть бути вирішені при розробленні цього проекту.

Аналіз проектних рішень пов’язаний переважно із необхідністю розвитку житлової та громадської забудови, формуванням виробничих територій, благоустрою території та її інженерного захисту, унормування загального демографічного навантаження на сельбищні території.

За результатами розгляду не було виявлено невідповідностей в сфері збереження існуючого природного середовища та екологічного стану території.

Проведений аналіз виявив потенціал для позитивного впливу проекту на навколишнє середовище та здоров’я населення. Водночас були проаналізовані потенційні негативні наслідки, що можуть виникнути внаслідок реалізації окремих рішень, прийнятих в даному проекті.

З метою запобігання, мінімізації та пом’якшення потенційних негативних наслідків запропонована низка заходів щодо розвитку інженерної та транспортної інфраструктури, з інженерної підготовки та захисту території, охорони навколишнього природного середовища.

 

Таблиця 6.2 – Характеристика впливу проектних рішень Генерального плану на складові довкілля

Функціональне використання території населеного пункту

Функціональне використання згідно рішень Генерального плану

Складова довкілля

Оцінка впливу

Характеристика впливу

Території багатоквартирної житлової забудови

Території багатоквартирної житлової забудови

(вул. В. Стуса, вул. Д. Галицького)

Повітря

0

Ризики на очікуються.

Вода

0, +1

Ризики на очікуються.

Забезпечення території системою зливової каналізації. та системою централізованого водопостачання та водовідведення.

Ґрунт

-1,+1

Порушення природного стану ґрунтів під час будівництва капітальних споруд та комунікацій.

Виконання заходів інженерної підготовки та захисту території. Централізований вивіз сміття, запровадження системи роздільного збору сміття.

Біорізноманіття

+1

Створення зелених зон у дворових просторах груп житлових будинків.

Соц.-економічне середовище

+2

Покращення якості середовища та умов проживання населення.

Територія громадських закладів

Території багатоквартирної житлової забудови (реконструкція приміщення вечірньої школи)

Повітря

0

Ризики не очікуються.

Вода

0

Ризики не очікуються.

Ґрунт

0

Ризики не очікуються.

Біорізноманіття

0

Ризики не очікуються.

Соц.-економічне середовище

+2

Покращення якості середовища та умов проживання населення.

Землі для ведення особистих селянських господарств

Території житлової садибної забудови

(ур. «Мочар» та ур. «Верх»,

вул. Шевченка,

вул. Драгоманова,

вул. Грушевського-Дружби,

вул. Б. Лепкого)

Повітря

0

Ризики на очікуються.

Вода

0,+1

Ризики на очікуються.

Забезпечення території системою зливової каналізації та системою централізованого водопостачання та водовідведення.

Ґрунт

-1,+1

Порушення природного стану ґрунтів під час будівництва капітальних споруд та комунікацій.

Виконання заходів інженерної підготовки та захисту території. Централізований вивіз сміття, запровадження системи роздільного збору сміття.

Біорізноманіття

+1

Різноманіття зелених насаджень та великий процент площі озеленення присадибних ділянок.

Соц.-економічне середовище

+2

Покращення якості середовища та умов проживання населення.

Території садибної та багатоквартирної житлової забудови

Території громадських закладів

Повітря

0,+1

Ризики не очікуються. Екологізація виробничих процесів, Впровадження системи моніторингу, контроль за станом повітря.

Вода

0,+1

Ризики не очікуються. Забезпечення території системою зливової каналізації та системою централізованого водопостачання і водовідведення.

Ґрунт

0,-1

Часткове порушення природного стану ґрунтів під час будівництва капітальних споруд та комунікацій.

Біорізноманіття

-1,+1

Можливе часткове скорочення існуючих зелених насаджень.

Створення зелених насаджень обмеженого користування.

Соц.-економічне середовище

+2

Підвищення соціально-психологічного комфорту середовища, соціальних зв’язків громадян.

Землі запасу селищної ради

Території комунальної-складської забудови

(інженерна інфраструктура,

пожежне депо,

об’єкти дорожнього сервісу)

Повітря

0

Ризики не очікуються.

Вода

0,+1

Ризики на очікуються.

Забезпечення території системою зливової каналізації та системою централізованого водопостачання та водовідведення.

Ґрунт

0,-1

Часткове порушення природного стану ґрунтів під час будівництва капітальних споруд та комунікацій.

Біорізноманіття

-1,+1

Можливе скорочення ділянок зелених насаджень. Можливе створення зелених зон.

Соц.-економічне середовище

+2

Підвищення комфорту середовища, створення нових робочих місць.

Території транспортної інфраструктури

Території транспортної інфраструктури

Повітря

0,-1

Забруднення транспортними засобами атмосферного повітря.

Вода

0

Ризики не очікуються.

Ґрунт

-1

Порушення природного стану ґрунтів під час реконструкції і будівництва доріг.

Біорізноманіття

-1,+1

Можливе скорочення ділянок зелених насаджень. Можливе створення зелених зон.

Соц.-економічне середовище

+2

Розвиток вуличної мережі, зовнішніх транспортних зв’язків для забезпечення кращого функціонування інфраструктури міста,

Покращення транспортної доступності, зменшення інтенсивності руху в центральній частині міста.

Землі для ведення особистих селянських господарств

Території промислового, сільськогосподарського виробництва та іншої економічної  діяльності

(с. Пациків, вул. Драгоманова, зміна цільового використання земельних ділянок в землі промисловості V класу шкідливості)

Повітря

0,-1

Можливий ризик збільшення забруднення атмосферного повітря.

Вода

0,+1

Ризики не очікуються. Забезпечення території системою зливової каналізації та системою централізованого водопостачання і водовідведення.

Ґрунт

0,-1

Можливий ризик порушення природного стану ґрунтів під час будівництва капітальних споруд та комунікацій

Біорізноманіття

-1,+1

Можливе скорочення площ зелених насаджень. Можливе створення зелених зон.

Соц.-економічне середовище

+1

Підвищення комфорту середовища, створення нових робочих місць та в перспективі збільшення надходжень до бюджету селища.

Землі запасу селищної ради

Землі комунальної власності

Зелені насадження загального користування (розширення території загальноселищного парку).

Зелені насадження спеціального користування (озеленених санітарно-захисних зон навколо комунальних територій, ліній електропередач високої напруги, вздовж водовідвідних канав).

Повітря

0

Ризики не очікуються.

Вода

0

Ризики не очікуються.

Ґрунт

0

Ризики не очікуються.

Біорізноманіття

+1

Збільшення зелених насаджень.

Соц.-економічне середовище

+2

Підвищення комфорту середовища, умов відпочинку, соціальних зв’язків громадян.

Поліпшення санітарно-гігієнічних умов на території сельбищної зони.

Землі запасу селищної ради

Землі запасу селищної ради

(зміни існуючих меж смт. Вигода, с. Пациків)

Повітря

0

Ризики не очікуються.

Вода

0

Ризики не очікуються.

Ґрунт

0

Ризики не очікуються.

Біорізноманіття

0

Ризики не очікуються.

Соц.-економічне середовище

+2

Соціально-економічний розвиток смт. Вигода, с. Пациків.

Землі запасу селищної ради

Території промислового, сільськогосподарського виробництва та іншої економічної  діяльності

(будівництво міні ГЕС на греблі р. Свіча)

Повітря

0

Ризики не очікуються.

Вода

0

Ризики не очікуються.

Ґрунт

0

Ризики не очікуються.

Біорізноманіття

0

Ризики не очікуються.

Соц.-економічне середовище

+3

Розвиток альтернативної енергетики. Створення нових робочих місць. Збільшення надходжень до бюджету селища.

Землі запасу селищної ради

Землі запасу селищної ради

(будівництво гідротехнічної споруди (дамби) правого берега р. Свіча)

Повітря

0

Ризики не очікуються.

Вода

+1

Запобігання забрудненню водного середовища під час підтоплення і затоплення населеного пункту.

Ґрунт

+1

Запобігання забруднення ґрунтів під час підтоплення і затоплення населеного пункту.

Біорізноманіття

0

Ризики не очікуються.

Соц.-економічне середовище

+3

Підвищення комфорту середовища. Соціально-економічний розвиток селища.

Території комунальної-складської забудови

Території комунальної-складської забудови

(Меморіальний сквер

вул. Винниченка ур. Мочар,

вул. Дружби с. Пациків)

Повітря

0

Ризики не очікуються.

Вода

0

Ризики не очікуються.

Ґрунт

0

Ризики не очікуються.

Біорізноманіття

0

Ризики не очікуються.

Соц.-економічне середовище

+2

Підвищення соціально-психологічного комфорту середовища, соціальних зв’язків громадян.

 

 1. Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом'якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

На основі аналізів, представлених у попередніх розділах, та з метою сприяння досягненню цілей екологічної політики, встановлених на національному та місцевому рівнях, запропоновано ряд заходів для пом'якшення виявлених потенційних негативних наслідків для навколишнього середовища та здоров'я населення, що випливають з реалізації містобудівної документації.

Заходи щодо охорони атмосферного повітря

Джерелом забруднення повітряного басейну селища виступає діяльність промислових підприємств, експлуатація автомобільного транспорту.

Для зниження рівня забруднення атмосферного повітря необхідно передбачати заходи:

- максимальне використання безвідходних і маловідходних технологічних процесів з обґрунтуванням досяжності рішень, що приймаються;

- впровадження технологічного чи санітарно-технічного обладнання, що забезпечує вловлювання, утилізацію, знешкодження викидів і відходів або повне їх виключення;

- інтенсивне озеленення та упорядкування санітарно-захисних зон (між джерелами викиду та житловою забудовою);

- захист від шуму та загазованості житлових територій за рахунок створення зелених насаджень вздовж вулиць;

- проведення реконструкції об’єктів шляхом впровадження новітніх енергоефективних технологій з енергозбереження;

- покращення дорожнього покриття селищної вуличної мережі;

- розширення зелених смуг вздовж головних сільських вулиць, та автомобільних доріг в межах села, по якій здійснюється транзит вантажного транспорту, зниження ступеню пилового забруднення ландшафту;

- здійснення постійного моніторингу за джерелами викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Заходи з охорони водного середовища

Для запобігання забруднення водного середовища необхідно передбачати наступні заходи:

- забезпечення дотримання водоохоронних зон водойм;

- встановлення ПЗС за проектами землеустрою, дотримання обмежень господарської діяльності в межах ПЗС і смугах відводу каналів (лотків);

- встановлення і упорядкування зон санітарної охорони біля водозабірних об’єктів, посилення державного нагляду та контролю за дотриманням водоохоронного режиму у зонах санітарної охорони водозаборів, розробка спеціалізованих проектів;

- розроблення проекту другого та третього поясів зон санітарної охорони джерел водопостачання та впровадження заходів постійного контролю щодо дотримання правового режиму усіх поясів зон санітарної охорони підземних джерел водопостачання, згідно постанови КМУ № 2024 від 18.12.1998 р.;

- будівництво очисних споруд виробничих стоків на промислових територіях;

- будівництво очисних споруд поверхневих стічних вод на промислових територіях;

- встановлення та організація санітарно-захисних зон виробничих, складських, сільськогосподарських і комунальних об’єктів;

- виконання комплексу заходів з інженерної підготовки при освоєнні територій, що зазнають впливу: регулювання поверхневого стоку, влаштування водовідвідних лотків і каналів, благоустрій територій, гідротехнічні заходи тощо.

Заходи з охорони ґрунтів

З метою забезпечення нормативного стану земельних ресурсів та ґрунтового середовища передбачаються такі заходи:

- дотримання пропозицій щодо планувальної структури населеного пункту;

- обов'язкове дотримання меж території, відведених для будівництва, реконструкцій запланованих об’єктів;

- складування рослинного ґрунту на спеціально відведених майданчиках з наступним використання його при рекультивації, відновленні благоустрою;

- запровадження регулярного санітарного очищення територій;

- проведення геохімічного обстеження територій населеного пункту пов'язаних із рішеннями генерального плану;

- впровадження схеми санітарного очищення селища: виявлення та ліквідація несанкціонованих місць видалення відходів; організація роздільного збирання відходів; будівництво й облаштування контейнерних майданчиків; розвиток пунктів прийому вторинної сировини; інші заходи, направлені на зменшення кількості відходів що вивозяться для захоронення на полігони ТПВ.

Заходи захисту від акустичного навантаження

- забезпечити ефективне застосування організаційно-технічних та/або лікувально-профілактичних заходів для дотримання допустимих рівнів шуму (за умов підтвердження перевищення рівнів шуму за результатами замірів);

- запровадження контролю за дотриманням санітарних норм від негативного впливу шуму, вібрацій, ультра- та інфразвуку на межі санітарно-захисних зон виробничих об’єктів;

- дотримання санітарних розривів до об’єктів житлової забудови.

Заходи захисту від електромагнітного випромінювання

Забезпечення нормативного санітарно-гігієнічного стану прилеглих територій до джерел електромагнітного випромінювання, забезпечується дотриманням охоронних зон (ЛЕП, ТП) і дотримання правил землекористування.

Об’єкти, що є джерелами електромагнітного випромінювання, підлягають нагляду органами санітарного контролю щодо їх розміщення та експлуатації, а також щодо захисту населення від впливу цього фактору.

Заходи зі збереження біорізноманіття

- забезпечення максимального збереження існуючих ландшафтів природніх екосистем при освоєнні вільних від забудови територій;

- при створенні озеленених територій різного функціонального призначення, врахувати необхідність і можливість створення біологічного різноманіття видів, рослинних угруповань, тваринних комплексів, ландшафтів;

- знесення зелених насаджень компенсується створенням рівновеликих (або більших за об’ємом) та рівноцінних нових насаджень у місцях, визначених відповідними державними органами.

Охоронні заходи

Охоронні заходи містять, головним чином, проведення багаторічного (постійного) моніторингу навколишнього природного середовища в зоні розміщення існуючих і проектованих об’єктів з узагальненням результатів та із подальшим впровадженням заходів по обмеженню та недопущенню негативного впливу господарської діяльності на навколишнє природне середовище.


 1. Обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення

У контексті стратегічної екологічної оцінки містобудівної документації «Генеральний план смт. Вигода та с. Пациків Долинського району Івано Франківської області» були вивчені наступні альтернативи та їх можливий вплив на навколишнє середовище:

-«Варіант нульової альтернативи»

- «Варіант реалізації змін Генерального плану».

У «Варіанті нульової альтернативи» розглядалася ситуація гіпотетичного сценарію, за яким не розробляється і не затверджуються зміни до проекту «Генеральний план смт. Вигода та с. Пациків Долинського району Івано Франківської області», а чинний Генеральний план 2002 року не впроваджується, не враховуючи рішень, що вже фактично реалізовані. Цей сценарій можна розуміти як продовження поточних (часто несприятливих) екологічних тенденцій, описаних у розділах цього звіту. Отже, за результатами аналізу визначено, що в рамках сценарію «нульової альтернативи» подальший сталий розвиток селища дещо ускладненим, і ця альтернатива призводить до погіршення екологічної ситуації в місті, неефективного використання земельних ресурсів, хаотичного будівництва, затоплення і територій.

У «Варіанті реалізації змін Генерального плану» розглянуті стратегії функціонального та територіального розвитку селища, беруться до уваги його природно-кліматичні умови, існуюча, історично сформована планувальна структура, перспективи зростання чисельності населення, містобудівні інтереси й потреби місцевої громади та проблеми розвитку населеного пункту.

Отже, на основі аналізу та порівняння наявних перспектив розвитку даної території прийнято варіант, що в більшій мірі відповідає встановленим цілям екологічної політики на місцевому рівні, та в більшій мірі сприяє досягненню сприятливого в санітарно-екологічному відношенні середовища, його благоустрою, та підвищують комфортність проживання населення.

Ускладнення що виникли в процесі проведення СЕО

Серед ускладнень що виникли в процесі проведення стратегічної екологічної оцінки можна виділити наступні фактори:

- відсутність офіційних статистичних даних окремо по смт. Вигода та с. Пациків, через те що встановлені форми державної статистичної звітності передбачають збір, обробку та офіційну звітність по селищам в цілому для районної ради, яка включає також і інші населені пункти. Таким чином висновки отримані в результаті аналізу статистичних даних мають певний відсоток похибки;

- обмежений рівень сприяння органів виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, в надані вихідних даних для виконання стратегічної екологічної оцінки документів державного планування.


 1. Заходи передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров'я населення

При проведенні моніторингу за реалізацією рішень проекту містобудівної документації необхідно аналізувати відхилення фактичних показників чисельності населення селища від проектних на поточний період, здійснювати контроль за відповідністю реальних обсягів житлового будівництва, будівництва об'єктів інженерної інфраструктури, соціального та побутового обслуговування, розвитку озеленених територій проектним рішенням. Порівняння цих даних між собою, дасть реальну картину досягнутого рівня показників житлової забезпеченості, забезпеченості установами і підприємствами повсякденного і періодичного обслуговування, об'єктами інженерної інфраструктури, що дозволить визначити недоліки і порушення, що негативно впливають на комфортність проживання населення, і обґрунтувати необхідні заходи по їх усуненню.

При проведенні моніторингу реалізації рішень містобудівної документації особливу увагу треба звертати на своєчасне виконання робіт по інженерному обладнанню території, будівництву водопровідних, каналізаційних і теплових мереж, мереж газопостачання, дощової каналізації, трасуванню магістральних вулиць і проїздів та їх завершення до вводу в експлуатацію житлових і громадських споруд. В процесі нагляду необхідно стежити за комплексністю забудови житлових кварталів з обов'язковим завершенням будівництва об'єктів побутового та соціального обслуговування населення та благоустрою території до введення в експлуатацію житлових будинків.

В процесі моніторингу необхідно перевіряти виконання проектних рішень щодо планувальної організації та функціонального зонування території селища в питаннях закриття, перепрофілювання промислових підприємств, комунально-складських об'єктів в сельбищній зоні, організації санітарно-захисних зон виробничо-комунальних територій тощо.

В сфері охорони повітряного басейну необхідно перевіряти:

- виконання планувальних заходів (зміни в планувальній організації території селища, спрямовані на забезпечення санітарно-гігієнічних вимог до її функціонального зонування; створення та озеленення нормативних санітарно-захисних зон для промислових підприємств та інших виробничо-комунальних об'єктів; перенесення за межі сельбищної території або закриття підприємств та інших об'єктів, що мають шкідливі викиди в атмосферу; розвиток вуличної мережі; створення системи захисного озеленення);

- виконання технологічних та санітарно-технічних заходів (впровадження нових мало- та безвідходних технологій на промислових підприємствах, модернізація існуючих об’єктів енергопостачання);

Контроль за охороною водних ресурсів включає нагляд за відведенням та очищенням поверхневих стічних вод з території селища, встановлення меж прибережних захисних смуг та додержанням на їх території режимів господарської діяльності, а також за виконанням технологічних та технічних заходів на промислових об'єктах (впровадження зворотних систем водопостачання, безстічних виробництв із замкнутими циклами водопостачання та ін.).

Ефективність роботи систем водопостачання та каналізування (в тому числі зливова каналізація) визначається за результатами лабораторних досліджень якості питної води та води водних об'єктів за хімічними та бактеріологічними показниками.

Спеціалізовані лабораторії органів санітарно-гігієнічного контролю повинні вести облік найбільш потужних джерел шуму, вібрації та електромагнітних випромінювань на території селища.

Впливи виконання документа державного планування на довкілля, у тому числі на здоров’я населення можуть бути виявлені в результаті моніторингу реалізації проектних рішень документу державного планування, які мають прямі наслідки на стан навколишнього середовища, умови життєдіяльності та здоров'я населення. Моніторинг даних впливів можливо здійснювати за наступними показниками:

- частка створення зелених насаджень загального користування, га/ % від загальної площі населеного пункту;

- площа встановлених прибережних захисних смуг водотоків та водойм з винесенням їх меж в натуру, га;

- кількість промислово-виробничих підприємств, що мають проекти організації санітарно-захисної зони та ступінь їх реалізації, одиниць із загальної кількості зареєстрованих підприємств;

- площа створених зелених насаджень спеціального призначення (шумозахисне озеленення, озеленення санітарно-захисних зон), га;

- кількість споруджених шумозахисних бар’єрів, метрів;

- кількість домогосподарств, підключених до централізованої системи водопостачання, % від загальної кількості;

- кількість домогосподарств, підключених до централізованої системи водовідведення, % від загальної кількості;

- обсяг стічних вод від житлово-комунального сектору та промислових підприємств, м3/рік;

- обсяг утворених відходів, т/рік;

- кількість домогосподарств що уклали договір на вивезення відходів, % від загальної кількості;

- розвиток мереж та споруд системи централізованого водопостачання, км/рік; споруд/рік;

- розвиток мереж та споруд системи централізованого водовідведення, км/рік; споруд/рік;

- розвиток мереж та споруд системи дощової каналізації, км/рік; споруд/рік.

- обсяг викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних та пересувних джерел викидів, тон/рік;

- реконструкція та будівництво вулично-дорожньої мережі селища, км/рік;

- кількість ділянок на яких реалізовані заходи з інженерної підготовки та захисту території, га/рік;

- кількість проб якості питної води з централізованих джерел водопостачання, що не відповідають встановленим санітарним нормам, % від загальної кількості проб/день, проб/місяць, проб/рік;

- кількість випадків захворюваності дитячого та дорослого населення на хвороби органів дихання, кількість випадків/рік.

Для підвищення якості оцінки антропогенного впливу урбанізованої території на навколишнє природне середовище та здоров'я населення, прогнозування стану екосистем та досягнення їх екологічної рівноваги необхідно щорічно проводити поглиблений аналіз лабораторних досліджень стану атмосферного повітря, водних ресурсів, ґрунту. Для цього доцільним є налагодження в селищі системи моніторингу навколишнього природного середовища (повітряний та водний басейни, ґрунт, надра, фізичні фактори впливу) з організацією стаціонарних постів та пунктів контролю в межах житлової та промислової зон. А саме:

- розміщення стаціонарних постів спостереження за станом атмосферного повітря;

- після будівництва системи дощової каналізації доцільним є створення моніторингу стану поверхневих вод у місцях випуску зливових вод;

- здійснення моніторингу стану ґрунтів та якості води водних об'єктів за хімічними та бактеріологічними показниками.

У разі виявлення систематичних відхилень від гігієнічних нормативів складових довкілля необхідно здійснювати аналіз захворюваності населення селища з метою виявлення негативного впливу факторів навколишнього середовища на здоров'я населення, використовуючи в тому числі статистичні дані. Для цього необхідно внести зміни в статистичну звітність у сфері навколишнього середовища для отримання статистичних даних по кожному населеному пункту районної ради окремо.

Для кожного рівня стандартних процесів планування має бути відповідний рівень офіційної екологічної звітності для кожного населеного пункту окремо, щоб органи планування (та інші відповідні зацікавлені сторони) мали достатню детальну інформацію з офіційних джерел. Одним із варіантів реалізації даного завдання може бути створення штатної одиниці в складі виконавчих органів, що забезпечить збір та аналіз екологічних даних по території селища. Для цього необхідно керуючись принципами місцевого

самоврядування зобов’язати всіх суб’єктів господарювання в межах району надавати щорічно в текстовому та графічному форматі інформацію про: кількість та місце розташування стаціонарних джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря; межі санітарно-захисної зони; об’єм викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря та дотримання ГДВ; об’єм утворення відходів, наявність МВВ та об’єм накопичення відходів; об’єм скидів стічних вод та їх відповідність встановленим ГДС.

Здійснення моніторингу впливів виконання документа державного планування на довкілля, у тому числі на здоров’я населення за визначеними показниками з веденням щорічної звітності дасть можливість своєчасно виявляти недоліки і порушення, що негативно впливають на комфортність проживання населення, і обґрунтувати необхідні заходи по їх усуненню а також проводити інформування громади про стан реалізації містобудівної документації, поточні ускладнення та прогнозні терміни їх усунення.


 1. Опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров'я населення

Враховуючи місце розташування населеного пункту та прогнозований екологічний стан, транскордонні наслідки реалізації проектних рішень плану зонування території для довкілля та здоров’я населення на суміжні транскордонні території не очікуються.

 

 1. Резюме нетехнічного характеру, розраховане на широку аудиторію

Склад та зміст генерального плану визначається ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункт». Генеральний план визначає основні принципи і напрямки планувальної організації та функціонального призначення території, формування системи громадського обслуговування населення, організації вулично-дорожньої та транспортної мережі, інженерної підготовки і благоустрою, захисту території та населення від небезпечних природних і техногенних процесів, охорони навколишнього природного середовища а також послідовність реалізації рішень, у тому числі етапність освоєння території.

Мета розроблення проекту полягає в внесенні змін до генерального плану селища (ДП «Діпромісто» м. Івано-Франківськ, 2002 р.) та приведенні його у відповідність до вимог чинного законодавства України та нормативної бази містобудування, внесення змін за пропозиціями, землевласників та землекористувачів. Одним із основних факторів, що створив необхідність зміни містобудівної документації, є потреба врахування поточної соціально-економічної ситуації в селищі, захист від підтоплення і затоплення, берегоукріплення, забезпечення відводу поверхневих вод.

В процесі розроблення СЕО вивчені головні стратегічні документи, плани і програми, що діють на національному, регіональному та місцевому рівнях, проведений аналіз їх головних цілей, які в тій чи іншій мірі визначають передумови для прийняття проектних рішень/пропозицій в документі державного планування. Їх положення та завдання приймаються до уваги в процесі розроблення містобудівної документації та її стратегічної екологічної оцінки.

Характеристика поточного стану довкілля і здоров’я населення, в тому числі на територіях які ймовірно зазнають впливу, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено

При аналізі та оцінці поточного стану навколишнього середовища були використані статистичні дані та офіційні дані обласних органів виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища та реалізують державну політику у сфері охорони здоров’я. Основними джерелами інформації були:

- Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Івано-Франківській області;

- Долинський міськрайонний відділ ДУ «Івано-Франківський обласний лабораторний центр МОЗ України» (інформація про результати моніторингу води поверхневих водойм і якості питної води http://ww2.if.gov.ua/dolynska/ua).

В процесі роботи були проаналізовані доступні дані моніторингових спостережень, що здійснюються суб’єктами в рамках програм державного моніторингу навколишнього середовища на локальному та регіональному рівні. Використана інформація окремих підприємств, наукові звіти та публікації.

Стан навколишнього природного середовища території, що розглядається, характеризується як задовільний. Повітряний басейн зазнає шкідливого впливу періодичного характеру на локальних ділянках, де основним джерелом забруднення є пересувні джерела викидів забруднюючих речовин (насамперед автотранспортні засоби).

Якість питної води центрального водопостачання, а також джерела водопостачання (р. Свіча) в Долинському районі відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4.171 10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної до споживання людиною» за санітарно-гігієнічними та епідемічними показниками безпеки. Ґрунти не забруднені радіонуклідами, важкими металами та залишками пестицидів. Ризики фізичних факторів впливу, таких як електромагнітне випромінювання, акустичне забруднення є мінімальними.

В разі якщо документ державного планування не буде затверджено очікується погіршення показників по якості атмосферного повітря, ймовірні ризики негативного впливу та ґрунтове середовище та біорізноманіття. Ймовірно призведе до подальшого неефективного використання земель, здійснення хаотичної житлової та виробничої забудови, поширення небезпечних природних процесів, що створюватиме суттєві ризики для здоров’я населення.

Аналіз загальної захворюваності населення області за останні 10 років показує, що в цілому по області показники є значно вищими, ніж в Україні, крім того, зберігається тенденція до її росту (за 2003 - 2013 роки – 10,6 %), що корелюється з ростом захворюваності в державі (+13,7 %.). Рівень захворюваності в області по класу серцево-судинних захворювань впродовж 10 років є нижчим, ніж в Україні на 8 - 10 %.

Смертність населення області за останні 10 років має тенденцію до зниження (-5,6 %), вона є значно нижчою від показників по державі (на 12 - 15 %).

Ключові виявлені екологічні проблеми міста, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування

Серед важливих екологічних проблем селища, в тому числі що мають ризики впливу на здоров’я населення, можна виділити наступні:

- недосконале функціональне зонування території селища;

- відсутність організованого відведення поверхневих вод, відсутність очисних споруд дощової каналізації;

- наявність ділянок що зазнають підтоплення та можливого затоплення 1 %-ї забезпеченості погіршують санітарний стан територій та приміщень ускладнюючи їх обслуговування.

- відсутність централізованої система водопостачання та водовідведення всього населеного пункту;

- відсутність встановлених у визначеному законодавством порядку прибережних захисних смуг водних об’єктів;

Зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, та шляхи їх врахування

В процесі виконання СЕО був проведений аналіз низки документів державного, регіонального та місцевого рівня, що містять зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативного впливу на здоров’я населення. Також були розглянуті документи, що містять екологічні цілі та завдання у сфері охорони здоров'я. Аналіз також включав цілі, які мають відношення до генерального плану, та цілі, які можуть бути вирішені на іншому рівні планування. Результати аналізу цілей та завдань екологічної політики визначених у вищезазначених документах показали значну ступінь відповідності цілям визначеним в проекті генерального плану смт. Вигода та с. Пациків та їх врахування в проектних рішеннях містобудівної документації. Документ державного планування (проект генерального плану) враховує більшість з них, а також пропонує комплекс заходів, спрямованих на їх виконання.

Опис наслідків реалізації проектних рішень документу державного планування для довкілля, а також для здоров’я населення, у тому числі кумулятивних, синергічних, позитивних і негативних наслідків

Проведений аналіз виявив потенціал для позитивного впливу проекту зміни генерального плану на навколишнє середовище та здоров'я населення. Водночас, були виявлені ризики та потенційні негативні наслідки, що можуть виникнути внаслідок реалізації окремих рішень, прийнятих в проекті зміни генерального плану.

З метою запобігання, мінімізації та пом'якшення потенційних негативних наслідків запропонована низка заходів, з охорони навколишнього середовища.

Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

На основі аналізу виконаного в СЕО, з метою сприяння досягненню цілей екологічної політики, встановлених на національному та місцевому рівнях, запропоновано низку заходів для пом'якшення виявлених потенційних негативних наслідків для навколишнього середовища та здоров'я населення, що випливають з реалізації містобудівної документації.

Реалізація проекту змін генерального плану потребує виконання значної кількості заходів, визначених в містобудівній документації: розвитку інженерної та транспортної інфраструктури селища; заходів із інженерної підготовки та захисту території; охорони навколишнього природного середовища, виконання яких є невід’ємною складовою створення сприятливого в екологічному відношенні середовища селища.

Обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації тощо)

На основі аналізу та порівняння наявних перспектив розвитку населеного пункту були прийняті варіанти, що в більшій мірі відповідають встановленим цілям екологічної політики на місцевому та регіональному рівні та в більшій мірі сприяють досягненню сприятливого в санітарно-гігієнічному відношенні середовища та підвищують комфортність проживання населення.

Заходи передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

Моніторинг наслідків реалізації містобудівної документації є комплексним процесом проведення якого є невід’ємною складовою своєчасного забезпечення середовища, що розвивається і трансформується, системами інженерної інфраструктури, об'єктами побутового та соціального обслуговування населення, благоустрою території, що відповідно впливає на якість довкілля та комфортність проживання населення. Для проведення моніторингу реалізації рішень містобудівної документації наведені основні чинники, що потребують особливої уваги та контролю, визначені показники для здійснення контролю та запропоновані необхідні заходи для моніторингу впливів під час реалізації документу державного планування.

Здійснення моніторингу впливів реалізації документу державного планування на довкілля, у тому числі на здоров’я населення за визначеними показниками з веденням щорічної звітності дозволить своєчасно виявляти недоліки і порушення, що можуть негативно впливати на комфортність проживання населення; обґрунтувати необхідні заходи по їх усуненню; а також проводити інформування громади про стан реалізації містобудівної документації, поточні ускладнення та прогнозні терміни їх усунення.

Опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

Враховуючи місце розташування населеного пункту та прогнозований екологічний стан, транскордонні наслідки реалізації проектних рішень Генерального плану для довкілля та здоров’я населення на суміжні транскордонні території не очікуються.